• Jun 01, 17
  • isigurtwm

Me rastin e 1 Qershorit, Ditës së Femijëve, mbi 200 përfaqësues dhe organizata të shoqërisë civile manifestuan nën moton: “Femijë të shëndetshëm, të mbrojtur dhe të arsimuar! Koha për të marrë përgjegjësi!”

1 Qershor 2017 – Në Ditën e Femijëve, për herë të parë në historinë moderne të Shqipërisë, organizatat dhe aktivistët për të drejtat e femijëve marshuan sot përgjatë Bulevardit “Dëshmorët e Kombit”, nën moton: VEPRO! Femijë të shëndetshëm, të arsimuar dhe të mbrojtur! Koha për të marrë përgjegjësi!

Më shumë se 200 aktivistë dhe mbi 30 organizata të shoqërisë civile mbajtën sot pankarta dedikuar problemeve kryesore që femijët kanë në Shqipëri. Gjatë marshimit, organizatat dhe aktivistët u ndalën përpara Presidencës, Kuvendit, Qeverisë dhe Bashkisë Tiranë, ku në mënyrë simbolike dorëzuan pranë çdo institucioni një letër me kërkesat e shoqërisë civile për përmirësimin e gjendjes të të drejtave të femijëve.

1 Qershori festohet në Shqipëri si Dita e Fëmijëve . Ajo konsiderohet jo vetëm si një ditë feste, por edhe një ditë sensibilizimi për çështjet dhe problematikat e lidhura me fëmijët.

Pavarësisht premtimeve dhe punës së Qeverisë dhe Kuvendit, gjatë këtyre 4 viteve për çështjet e lidhura me fëmijët, mbetet ende shumë për të bërë. Mekanizmat e mbledhjes dhe raportimit të të dhënave për mbrojtjen e fëmijëve, të koordinimit dhe të bashkëpunimit ndërsektorial e ndërinstitucional, si dhe shërbimet e mbrojtjes së fëmijëve kanë nevojë për përmirësim të mëtejshëm. Mungon planifikimi i duhur, buxhetimi dhe programet e ri-arsimit dhe riintegrimit në komunitet për shumë femijë dhe të rinj në nevojë dhe risk. Disa grupe të fëmijëve, siç janë ata të minoriteteve, fëmijët me aftësi të kufizuara, vajzat dhe fëmijët që jetojnë në zonat rurale, përballen me sfida të veçanta për të aksesuar shërbimet vendore.


CIVIL SOCIETY IN ALBANIA MARCHES FOR THE RIGHTS OF THE CHILD

On the occasion of 1 June, Children's Day in Albania, over 200 representatives of civil society organizations marched under the slogan: Health, Protection and Education for Children! Time to take responsibility!

1 June 2017 - On Children's Day, for the first time in Albania's modern history, organisations and children's rights activists marched today along the Boulevard "Dëshmorët e Kombit" under the motto: ACT! Health, Education and Protection for children in Albania! Time to take responsibility! The march corresponds with the start of the campaign for the next parliamentary elections.

More than 200 activists and over 30 civil society organizations held banners dedicated to the main concerns that children have in Albania. During the march, organizations and activists stood in front of the Presidency, the Parliament, the Government and the Municipality of Tirana, where they symbolically submitted to officials of each institution a letter with the demands of civil society to improve the situation of children's rights.

1 June is celebrated in Albania as the International Children's Day. It is considered not only as a holiday for children, but also a day of advocacy and awareness on issues related to children.

Despite the promises and work of the Government and the Parliament during the last four years, much remains to be done for child rights in Albania. Data collection and reporting mechanisms on child protection, coordination, cross-sectoral and inter-institutional cooperation, as well as child protection services need further improvement. Lack of proper planning, budgeting, lack of education and reintegration programs in the community puts at risk many children and young people. Other groups of children, such as minorities children, children with disability, girls and children living in rural areas, face particular challenges in accessing local services.