• Mar 29, 18
 • isigurtwm

Barazia, respekti dhe pranimi i vlerave të përbashkëta të të gjithë qytetarëve janë bazat e zhvillimit të një vendi të qytetëruar!

Rrjetet dhe organizatat e shoqërisë civile, nënshkruese të kësaj deklarate publike, janë njohur sot nga mediat kryesore dhe portalet online në Shqipëri, me deklaratat e bëra gjatë ditëve të fundit, nga disa deputetë dhe politikanë të djathtë dhe të qendrës së majtë në Shqipëri në lidhje me komunitetin LGBTI. Qendrimet e tyre janë bazuar tek abuzimi që i është bërë informacionit publik dhe fotove të ndara nga vetë organizatat që punojnë për të drejtat e komunitetit LGBTI në Shqipëri, ku shfaqen momente nga seancat informuese që ato kanë mbajtur me të rinj e të reja në disa gjimnaze në Tiranë, për t’i informuar të rinjtë mbi fenomenet më negative të shoqërisë si bulizmi, dhuna dhe diskriminimi, e si mund të mbrohen nga to.

Nuk ka qëlluar asnjëhere më parë në Shqipëri që të ketë një shprehje kaq të hapur të urrejtjes dhe diskriminimit kundër një grupi të vetëm shoqëror sesa ndaj komunitetit LGBTI!

Shqipëria ka probleme serioze me respektin për të drejtat e njeriut, por nxitja për dhunë, përjashtim dhe shkelje të të drejtave të njeriut, nuk është bërë asnjëherë kaq haptazi kundër komuniteteve që përbëjnë Shqipërinë, përveçse atij LGBTI. Ky veçim i një grupi specifik shoqëror dhe vendosjes së tij në qendër të të gjitha thirrjeve të urrejtjes, është jo vetëm i rrezikshëm, por edhe tërësisht i patolerueshëm për një vend që kërkon të bëhet antar i Bashkimit Europian!

Reagimi i koordinuar i këtyre politikanëve, përveçse përbën nxitje të gjuhës së urrjetjes, të dënueshme nga Kodi Penal i Shqipërisë, tregon edhe një herë sesa larg janë politikanët dhe partitë politike në Shqipëri, nga respekti për të drejtat e njeriut në tërësi dhe atyre të komunitetit të lezbikeve, gejve, biseksualëve dhe transgjinorëve në Shqipëri.

Rrjetet dhe organizatat e shoqërisë civile, me anë të kësaj deklarate, nxisin Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Rinisë, organizatat LGBTI, organizatat e të drejtave të grave, të fëmijëve, të minoriteteve dhe më gjerë, që të vijojnë dhe forcojnë përpjekjet e tyre për të informuar mësuesit, adoleshentët, të rinjtë dhe familjet e tyre në lidhje me mbrojtjen nga bulizmi, dhuna me bazë gjinore, përjashtimin dhe diskriminimin i komunitetit LGBTI, të drejtat e grave, të drejtat e të rinjve, të drejtat e minoriteteve etj!

Këshilli i Ministrave, Ministri i Arsimit dhe Shkencës dhe drejtuesit e institucioneve arsimore nxiten të përmbushin detyrimet ligjore që burojnë nga ligji nr. 10 221, datë 4.2.2010, “Për mbrojtjen nga Diskriminimi” në lidhje me rritjen e informacionit dhe ndërgjegjësimin për legjislacionin antidiskriminim dhe ndalimin e diskriminimit, në mënyrë të veçantë për personat kanë më shumë mundësi të jenë objekt i diskriminimit.

Nga ana tjetër, ne si Rrjetet dhe organizata tw shoqërisë civile, parashtrojmë kwto kërkesa, si më poshtë:

 • Kuvendi i Shqipërisë të dalë me anë të një deklarate publike ku të dënojë çdo shfaqe dhe gjuhë të urrejtjes kundër komunitetit LGBTI në Shqipëri, si dhe të riafirmojë që Shqipëria dhe politikanët e saj janë për respektin e të drejtave të të gjithë qytetarëve në vend në mënyrë të barabartë dhe pa diskriminim!
 • Komisioni Parlamentar për të Drejtat e Njeriut dhe Komisioni Parlamentar i Arsimit, në Kuvendin e Shqipërisë, të organizojnë seanca të menjëhershme dëgjimore për të shqyrtuar gjendjen e rëndë të të drejtave të komunitetit LGBTI në Shqipëri, si dhe për të mbështetur Ministrinë e Arsimit në kryerjen e detyrave të saj të ngarkuara nga ligji;
 • Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi të kryejë hetime administrative pas marrjes së informacionit për shkelje të këtij ligji si dhe të vendosë sanksione administrative sipas përcaktimeve të ligjit nr. 10 221, datë 4.2.2010, “Për mbrojtjen nga Diskriminimi”.
 • Ne i bëjmë thirrje Prokurorisë së Përgjithshme që të hetojë deklaratat, shkrimet dhe qendrimet publike të mbajtura nga çdo politikan dhe zyrtar publik në Shqipëri dhe të shpjerë për gjykim për nxitje të gjuhës së urrejtjes çdo person që ka shkelur Kodin Penal;

Ne besojmë se vetëm barazia, respekti dhe pranimi i vlerave të përbashkëta të të gjithë qytetarëve janë bazat e zhvillimit të një vendi të qytetëruar! Në këtë kuadër ne nxisim çdo mësues, prind, të ri e të re, qytetar etj, që të mbështesin dhe përkrahin shkollat, që ato të japin edhe më shumë dije dhe informacion për të drejtat e njeriut në Shqipëri.

Nënshkruese të kësaj deklarate janë Rrjetet dhe organizatat e mëposhtme:

Rrjetet:

 1. Rrjeti Kombëtar për të Drejtat LGBTI në Shqipëri;
 2. Koalicioni për Promovimin e Pjesmarrjes së Grave dhe të Rinjve në Politikë;
 3. Rrjeti për Arsimin në Shqipëri;
 4. Rjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri;
 5. Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri;

Organizatat

 1. Ambasada PINK;
 2. OMSA;
 3. Aleanca Gjinore për Zhvillim;
 4. Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar;
 5. Grupi Shqiptar për të Drejtat e Njeriut;
 6. Komiteti Shqiptar i Helsinkit;
 7. La Casa nel Cuore;
 8. Partnerë për Fëmijët;
 9. Qendra për të Drejtat e Fëmijeve në Shqipëri;
 10. Qendra për Popullsinë dhe Zhvillimin;
 11. Qendra per Nisma Ligjore Qytetare;
 12. Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare;
 13. Shoqata në Ndihmë të Gruas Shqiptare;
 14. Shoqata për Mbrojtjen e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuar;
 15. Shoqata Ndihmoni Jeten​

HATE WILL NEVER MOVE FORWARD CITIZENS AND NATIONS!

Equality, respect and acceptance of the common values of all citizens are the basis for the development of a civilized country!

Networks and civil society organizations, signatories to this statement, were notified today by the mainstream media and online platforms, of the statements made recently by several MPs from the right wing and center-left politicians in Albania on the rights of the LGBTI community. Their statements are based on the abuse of the public information and photos shared by the LGBTI organizations, showing moments from the informative sessions for young people held in some gymnasiums in Tirana. The aim of those sessions was to inform young people on the most negative phenomena’s in society, such as bullying, violence and discrimination, how to protect and report discrimination etc.

Never before in Albania has happened to have such an open expression of hate language and calls for discrimination against a single social group that is the LGBTI community!

Albania has serious problems when it comes to the respect of human rights, but promotion of violence and exclusion, calls for violations of basic human rights have never been made openly against any communities in Albania, except the LGBTI one. The isolation of a specific social group and its placement at the center of all the hate speeches is not only dangerous, but also intolerable for a country that wants to become a member of the European Union!

The coordinated response of those politicians, besides being hate speech, punishable by the Albanian Criminal Code, once again shows how far are the politicians and political parties in Albania towards the respect of human rights and more specifically those of lesbian, gay, bisexual and transgender community.

The networks and civil society organizations, through this public statement, encourage the Ministry of Education, Sports and Youth, the LGBTI organizations, women's and children's rights organizations, minorities and beyond, to pursue and strengthen their efforts to inform teachers, adolescents, youth and their families on bullying, gender-based violence, exclusion and discrimination of the LGBTI community, women's rights, youth rights, minority rights etc.!

The Council of Ministers, the Minister of Education, Sports and Youth and the heads of educational institutions are encouraged to fulfill their legal obligations deriving from the Law no. 10 221, dated 4.2.2010, "On Protection Against Discrimination" related to the increase of information and awareness on anti-discrimination legislation and the prohibition of discrimination, especially for the persons most likely to be subject to discrimination.

Networks and Civil Society Organizations joining this statement, set up these demands as following:

 • The Albanian Parliament shall come up with a public statement condemning any display of hate speech against the LGBTI community in Albania to reaffirm that politicians respect equally and without discrimination the rights of all citizens in the country!
 • The sub-Parliamentary Commission on Human Rights and the Parliamentary Commission on Education, shall organize immediate hearing sessions to review the difficult situation of LGBTI community in Albania, and to provide support for the Ministry of Education to carrying out its duties and responsibilities under the law;
 • The Commissioner for Protection from Discrimination shall initiate an administrative investigation after receiving information for violations of this law and to impose administrative sanctions according to the provisions of law no. 10 221, dated 4.2.2010, "On Protection from Discrimination";
 • We appeal to the General Prosecutor's Office to investigate the statements and writings of any politician and public official in Albania and lead the efforts to send to trial for incitement of hate speech by any person who has violated the Criminal Code.

We believe that only equality, respect and acceptance of the common values of all citizens are the basis for the development of a civilized country! In this framework, we encourage any teachers, parents, young people, citizens etc, to support schools, in order that they provide even more knowledge and information on human rights in Albania.

Signatories to this Statement are the following Networks and Organisations:

Networks:

 1. National Network for LGBTI Rights in Albania;
 2. Albanian Coalition for Promotion of Women and Youth in Politics;
 3. Albanian Coalition for Education;
 4. Albanian National Youth Network;
 5. Albanian Women Empowerment Network;

Organisations:

 1. PINK Embassy;
 2. OMSA;
 3. Gender Alliance for Development;
 4. Disability Foundation;
 5. Albanian Group for Human Rights;
 6. Albanian Helsinki Committee;
 7. La Casa nel Cuore;
 8. Partners for Children;
 9. Children’s Human Rights Centre of Albania;
 10. Center for Population and Development;
 11. Center for Legal and Civic Initiatives;
 12. National Center for Community Services;
 13. Useful to Albanian Women;
 14. National Association for the Rights of People with Disability;
 15. Help the Life Association.