LINJA KOMBËTARE PËR INTERNET TË SIGURT NË SHQIPËRI
ALBANIAN NATIONAL HOTLINE FOR INTERNET SAFETY

Udhëzues për Internet të Sigurt

You are here


Udhëzime për Fëmijët

Në këtë rubrike fëmijet do të gjejnë udhezime dhe këshilla praktike se si mund të lundrojnë të sigurt në internet.

Udhëzime për Prindërit

Në këtë rubrike prindërit do të gjejnë udhëzime se si të mbajnë fëmijët të sigurt online.

Udhëzime për Mësuesit

Në këtë rubrikë mësuesit do të gjejnë udhëzime në lidhje me privatësinë, cyberbulling, sexting, përmbajtjen e paligjshme dhe përmbajtjen e papërshtatshme.

Udhëzime për Punonjësit e Agjensive Ligj-Zbatuese

Në këtë rubrike punonjësit e agjensive ligjzbatuese do të gjejnë të përmbledhura udhëzime dhe praktika për t’u përballur me rastet e abuzimit online të fëmijëve.

Udhëzime për NJMF-të

Në këtë rubrike do të pasqyrohen udhëzime që do të udhëheqin punën e punonjsve të NJMF-ve në rastet e fëmijëve viktima të abuzimit online.

Udhëzime për Psikologët dhe Punonjësit Social

Në këtë rubrike Psikologët dhe Punonjësit Social do të gjejnë udhëzimë për  vlerësimin, informimin dhe këshillim psiko-social të fëmijëve që ndeshin probleme gjatë lundrimit online.
 
MEMBER OF


 

Rreth Nesh

Qëllimi i kësaj Platforme është të bashkërendojë përpjekjet për të identifikuar dhe për të mbrojtur fëmijët viktima, për të identifikuar materialet me përmbajtje të papërshtatshme për fëmijët në internet, për të informuar prindërit mësuesit, fëmijët etj, si dhe për të forcuar bashkëpunimin ndërinstitucional.

Lidhuni me ne