• Mar 08, 21
  • crca-author

CRCA/ECPAT Shqipëri: Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë duhet urgjentisht të monitorojnë të gjitha gjykimet e vajzave-viktima të krimeve seksuale!

 

Tiranë, 8 Mars 2021 – Dita Ndërkombëtare e Grave e gjen të miturën 12 vjeçare O.L në pritje të drejtësisë nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastrës, ndërkohë që kanë kaluar 3 vjet dhe 43 seanca që prej fillimit të gjykimit. Ajo është një ndër të paktën 150 vajza e gra, që çdo vit i mbijetojnë krimeve seksuale dhe presin drejtësi, nga një sistem që arrin të dënojë vetëm 42% të krimeve seksuale!

CRCA/ECPAT Shqipëri, këtë 8 Mars - në Ditën Ndërkombëtare të Grave, kishte zgjedhur të protestonte përpara Gjykatës së Gjirokastrës, nën moton “Drejtësi për çdo vajzë!”, për mungesën e dhënies së drejtësisë ndaj O.L, por Policia refuzoi të jepte leje për të kërkuar drejtësi për të gjitha viktimat e krimeve seksuale në Shqipëri, nën justifikimin e Covid!

Vajza ishte vetëm 8 vjeç kur u dhunua për 3 vjet rresht nga mësuesi i saj 63 vjeçar, rreth 6 vjet më parë. Ndërkohë që mësuesi vazhdon të jetë i lirë, të miturës O.L iu desh të ndryshonte shkollën dhe vendbanimin e saj, për të mos u përballur çdo ditë me abuzuesin e saj. Pas shumë përpjekjesh Bashkia Tepelenë ka bërë të mundur dhënien e një ndihme financiare modeste për të bërë të mundur shkollimin dhe kujdesin ndaj saj. Barnahus Shqipëri e ka mbështetur vajzën përgjatë të gjithë këtij kalvari të gjatë të përballjes me sistemin e drejtësisë. 

CRCA/ECPAT Shqipëri dhe BARNAHUS Shqipëri prej tashmë 2 vjetësh kanë shprehur dhe vijojnë të shprehin shqetësimin e tyre serioz, në lidhje me zvarritjen, jo vetëm të këtij procesi gjyqësor, por edhe thuajse të të gjitha proceseve që zhvillohen në vend, ku viktima të krimeve seksuale janë fëmijët dhe adoleshentët, mbi 80% e tyre vajza.

Nisur nga kjo situatë e përsëritur, që i vendos fëmijët, më së shumti fëmijët-vajza në pritje të drejtësisë për krimet e kryera ndaj tyre, CRCA/ECPAT Shqipëri dhe BARNAHUS Shqipëri, ju kërkon sot publikisht Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, monitorimin e çdo procesi gjyqësor të fëmijëve dhe adoleshentëve, viktima të dhunës seksuale kudo në Shqipëri.  

Në të njëjtën kohë ne kërkojmë hetimin në mënyrë serioze dhe të menjëhershme të çdo prokurori dhe gjykatësi, që tejkalon të gjitha afatet ligjore të hetimit dhe gjykimit, duke i ekspozuar fëmijët viktima përkundrejt dhunës psikologjike që zgjat për vite të tëra dhe që i dëmton ata çdo herë edhe më shumë! Është e padenjë dhe e papranueshme që sistemi i drejtësisë t’i trajtojë fëmijët dhe adoleshentët, viktima të dhunës seksuale, në këtë farë feje! Këto praktika duhet të ndalen urgjentisht!

 

                                    NE SOT KËRKOJMË “DREJTËSI PËR ÇDO VAJZË!”  

 

8 March: Abused at 8, with 43 court hearings and still awaiting justice!

CRCA / ECPAT Albania: The High Council of Justice and the High Inspector of Justice must urgently monitor all the trials of girls’ victims of sexual crimes!

Tirana, March 8, 2021 – The International Women's Day finds the O.L, a 12-year-old girl awaiting justice by the Gjirokastra District Court, while 3 years and 43 hearings have passed since the beginning of the trial. She is one of at least 150 girls and women in Albania, who every year survive sex crimes and seek justice, from a system that manages to punish only 42% of sexual crimes!

CRCA / ECPAT Albania, this March 8 – the International Women's Day, had chosen to protest in front of the Gjirokastra Court, under the slogan "Justice for every girl!", but the Regional Police Authority refused to give permission to us to seek justice for all victims of sexual crimes in Albania, under the justification of Covid!

O.L was only 8 years old when she was sexually abused for 3 years in a row by her 63-year-old teacher, around 6 years ago. While the teacher continues to be free, O.L had to change school and place of residence, in order not to face her abuser every day. After many efforts, the Municipality of Tepelena has finally agreed to provide a modest financial assistance to enable her education and care. BARNAHUS Albania has supported O.L throughout this long ordeal of waiting for justice.

CRCA/ECPAT Albania and BARNAHUS Albania for the last 2 years now have expressed and continue to express their serious concern, regarding the delay, not only of this trial, but almost all trials that take place, where the victim of sexual crime is a child or adolescent, over 80% of them young girls.

Given this recurring situation, which puts children, mostly girls, awaiting justice for the crimes committed against them, CRCA/ECPAT Albania and BARNAHUS Albania, publicly ask today the High Council of Justice and the High Inspector of Justice, to start monitoring every trial of children and adolescents, victims of sexual violence in Albania.\

Meanwhile, we demand serious and immediate investigation of every prosecutor and judge, who has exceeded all legal deadlines of investigation or trial on sexual crimes against children, exposing the victims to continuous psychological violence and lack of care, that harms them every day even more! It is totally unacceptable for the justice system to treat children and adolescents, victims of sexual violence, like this! Such practices must be stopped immediately!

 

TODAY WE ARE LOOKING FOR "JUSTICE FOR EVERY GIRL!"