• May 30, 18
  • isigurtwm

Pas shqetësimit të ngritur prej kohësh nga CRCA dhe Platforma Kombëtare www.iSigurt.al, për rrezikun e fëmijëve nga pedofilia dhe shfrytëzimi online, mediat pasqyrojnë problematikat e kësaj situate dhe mangësitë ligjore lidhur me të.  Drejtori i CRCA, (intervistën e të cilit do të mund ta gjeni në minutën 1.04 – 2.06 të transmetimit), bën publike edhe kërkesën që kanë këto organizata për Kuvendin e Shqipërisë që të mund të miratojë sa më shpejt ndryshimet në Kodin Penal për mbrojtjen e fëmijëve nga pedofilia e shfrytëzimi online. 


Following the long-standing concern of CRCA and the National Platform www.iSigurt.al, on children's risk by the pedophilia and online exploitation, the media reflect the problems of this situation and the legal deficiencies related with it. The Director of CRCA (whose interview you will find at 1.04 - 2.06 of the broadcast) also makes public the request that these organizations have for the Albanian Parliament to be able to adopt as soon as possible the changes of the Criminal Code for the protection of the children from pedophilia and online exploitation.