• Mar 04, 24
  • crca-author

Tiranë – 7 Shkurt 2024 – Dita e Internetit të Sigurt hapi sot siparin e aktiviteteve të saj avokuese dhe ndërgjegjësuese me një seri aktivitetesh anembanë Shqipërisë. Në mëngjes një pjesë e shkollave organizuan që në orën e parë në hapje të mësimit një orë ndërgjegjësuese për rreziqet me të cilat fëmijët dhe adoleshentët përballen online dhe mjetet e mënyrat sesi ata mund të qëndrojnë të sigurt në internet.
 

Ndërkohë, organizatorët e DIS në Shqipëri, bënë publike një deklaratë drejtuar autoriteteve publike në Shqipëri, me dy kërkesa bazë: krijimi i një arkitekture të re institucionale dhe ligjore për mbrojtjen e fëmijëve në internet dhe reformimin tërësor të autoriteteve përgjegjëse, të cilat shihen si tepër të dobta për të mbrjtur fëmijët nga rreziqet që vijnë në internet.
 

Pjesë e aktiviteteve të ditës ishte edhe Fushata Kombëtare për Internet të Sigurt, që në Shqipëri këtë vit vjen nën moton: 50 personazhe dhe personalitete për një internet më të sigurt. Pjesë e fushatës janë bërë katër ministra të Qeverisë shqiptare, personalitete nga fusha e medias dhe shoqërisë civile, akademia, arti dhe muzika etj. Fushata do të vijojë çdo ditë me nga një personazh deri në fund të muajit shkurt.
 

Ndërkohë që në datën 7 u organizua eventi kryesor për Ditën për Internet të Sigurt për Fëmijët, i cili ishte Forumi I 9-të Kombëtar për Internet të Sigurt. Forumi është kthyer në një event kombëtar të përvitshëm, të organizuar nga CRCA/ECPAT Shqipëri, ku institucionet, shoqëria civile, ekspertët dhe përfaqësues të industrisë së internetit diskutojnë mbi problemet e raportuara nga fëmijët dhe masat që mund të ndërmerren.
 

Gjatë Forumit, iSIGURT prezantoi dy raporte të rëndësishme: Raportin Vjetor Kombëtar për Sigurinë Kibernetike të Fëmijëve në Shqipëri, si dhe Raportin Statistikor “Gjuha e Urrjejtjes ndaj Vajzave dhe Grave në Shqipëri me të dhëna të viteve 2018-2023. Ndërkohë që avokatja e CRCA/ECPAT prezantoi për pjesmarrësit mangësitë ligjore që legjislacioni I vendit ka në drejtim të krijimit të një hapësire kibernetike sa më të sigurt për këdo.
 

Në hapje të Forumit, dy ndër kompanitë kryesore të internetit në Shqipëri: Vodafone dhe Abissnet nënshkruan Paktin Kombëtar për Mbrojtjen e Fëmijëve nga Dhuna, i cili në 20 Nëntor 2023 u nënshkrua nga katër ministritë kryesore të Qeverisë Shqiptare. Pakti vendos në qendër të tij nevojën për më shumë bashkëpunim, shkëmbime dhe koordinimin ndërmjet institucioneve, organizatave dhe industrisë për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna, kudo ku ajo ndodh si në jetën dixhitale ashtu edhe në jetën reale.
 

Në Shqipëri, Dita për Internet të Sigurt organizohet që nga viti 2005, me një sërë eventesh publike nën drejtimin e iSIGURT.al, CRCA/ECPAT Shqipëri dhe ALO 116-111. Ajo ka si qëllim që të promovojë përdorimin e sigurt dhe pozitiv të teknologjisë dixhitale, veçanërisht midis fëmijëve dhe të rinjve.
 

Dita e Internetit të Sigurt synon të krijojë një internet më të sigurt dhe më të mirë, ku të gjithë jemi të fuqizuar të përdorim teknologjinë me përgjegjësi, respekt, kritikë dhe kreativitet. Fushata synon të arrijë tek fëmijët dhe të rinjtë, prindërit dhe kujdestarët, mësuesit, edukatorët dhe punonjësit socialë, industrinë e internetit dhe komunikimit, vendimmarrësit dhe politikanët etj., për të inkurajuar të gjithë që të luajnë rolin e tyre në krijimin e një mjedisi në internet sa më të mirë për këdo. Duke festuar fuqinë pozitive të internetit, slogani i Ditës për Internet të Sigurt “Së bashku për një internet më të mirë” inkurajon të gjithë që t’i bashkohen lëvizjes, të marrin pjesë dhe të shfrytëzojnë sa më shumë potencialin e internetit për të bashkuar njerëzit.
 

Për një organizim sa më të mirë të fushatës këtë vit në Shqipëri, të gjitha materialet ndërgjegjësuese në gjuhën shqipe, u vendosën në faqen e ëeb dhe të disponueshme për këdo, si fleta informuese për shërbimet e ISIGURT.al, Materiali për mësuesit: Si të organizojmë një orë informuese për sigurinë online, materiali bazë për fushatën e komunikimit, posterat e fushatës etj., në lidhjen: https://www.isigurt.al/fushata-kombetare-per-internet-te-sigurt-ne-shqiperi-2024
 

Për më shumë informacion, kontaktoni:
 

iSIGURT.al

isigurt@crca.al

 


 

SAFER INTERNET DAY IN ALBANIA BRINGS TO THE ATTENTION OF THE GOVERNMENT AND SOCIETY THE NEED FOR BETTER ONLINE PROTECTION OF CHILDREN

 

Tirana – 7 February 2024 – Safer Internet Day (SID 2024 Albania) opened this morning its series of advocating and public awareness activities with major activities taking place across Albania. In the morning, schools across the country organized awareness and information classes for the risks children and adolescents face online and the tools and ways they can stay safe online.
 

Meanwhile, SID Albania organizers issued a public a statement for the public authorities, requesting major changes towards the establishment of a new institutional and legal architecture for better protection of children and young people on the Internet, while reform all the responsible authorities, which are seen as too weak to protect children from the risks they face online.
 

Part of the activities of the day was the running of the National Campaign for Safer Internet, which in Albania this year comes under the motto: 50 personalities for safer internet. Four Albanian Government Ministers, personalities from media and civil society, art and music etc. have already joined the campaign. The campaign will continue every day until the end of February.
 

On 7th February the main event for Safe Internet Day took place, with the organization of the 9th National Forum for Safer Internet in Albania. The Forum has become an annual national event organized by CRCA/ECPAT Albania, where institutions, civil society, experts, and representatives of the industry discuss on the issue of child internet safety and the measures that can be taken.
 

During the Forum, iSIGURT.al presented two major reports: the Annual National Report on Child Cybersecurity in Albania, as well as the Statistical Report “Hate Speech against Girls and Women in Albania” based on collected data between 2018-2023. While the Legal Office of CRCA/ECPAT Albania presented an overall legal review and shortcomings of the legislation regulating cyber safety for children and everyone.
 

At the opening of the Forum, two of the main Internet companies in Albania: Vodafone and Abissnet signed the National Pact for Protection of Children from Violence, which on 20 November 2023 was signed by four main ministries of the Albanian Government. The Pact places at its heart the need for more cooperation, exchange and coordination between institutions, organizations and industry, to protect children from violence.
 

In Albania, The Safer Internet Day is taking place since 2005, with a series of public events led by iSIGURT.al, CRCA/ECPAT Albania and ALO 116-111. Safer Internet Day aims to create a safer and better Internet, where we are all empowered to use technology responsively, respectfully, critically and creatively. The campaign aims to reach out to children and young people, parents and carers, teachers, educators and social workers, the internet and communications industry, decision makers and politicians, to encourage everyone to play their part in creating the best online environment for everyone. Celebrating the positive power of the Internet, the safer internet day slogan “Together for a better Internet” encourages everyone to join the movement, participate and make the most of the internet’s potential to bring people together.
 

To facilitate a smooth running of the campaign in Albania, all the awareness materials were placed on the website and made available to everyone, such as: info-sheets for ISIGURT.al services, Teacher’s Material: How to organize an online safety information session, campaign posters etc., in the link: https://www.isigurt.al/fushata-kombetare-per-internet-te-sigurt-ne-shqiperi-2024 
 

For more information, contact:
 

iSIGURT.al

isigurt@crca.al