• Feb 20, 20
  • isigurtwm

CRCA Shqipëri: Raporti i 2-të Kombëtar për Sigurinë në Internet, një kambanë alarmi për Kuvendin dhe institucionet ligj-zbatuese

Tiranë, 7 Shkurt 2020 – Raporti i 2-të Kombëtar për Sigurinë në Internet, i cili u bë publik nga ekspertët e CRCA/ECPAT Shqipëri, gjatë Forumit të 5-të Kombëtar për Sigurinë në Internet të Fëmijëve, solli fakte shqetësuese mbi incidentet në internet të raportuara nga fëmijët dhe të rinjtë gjatë vitit 2019. Sipas gjetjeve të Raportit, gjatë vitit 2019 u gjashtëfishuan rastet e kërcënimeve, përndjekjes dhe shantazhit online ndaj fëmijëve dhe të rinjve në Shqipëri.

Të dhënat kryesore të Raportit “Urrejtja ndaj fëmijëve dhe të rinjve në Internet”,tregojnë se ndërsa gjatë vitit 2018, kërcënimet, shantazhi dhe përndjekja zunë vetëm 2% të raportimeve të fëmijëve dhe të rinjve, në vitin 2019, ky fenomen u rrit në thuajse 12%. Kjo situatë u raportua jo vetëm nga fëmijët e moshës 15-17 vjeç, që përbëjnë grup-moshën kryesore të të ankimuarve, por edhe moshat e tjera.

Drejtori Ekzekutiv i CRCA Shqipëri, Altin Hazizaj, nënvizoi faktin se: “Mungesa e dënimeve apo zvarritja e gjykimeve të rasteve të dhunës dhe ngacmimit seksual online, tregon se institucionet ligj-zbatuese nuk kanë teknologjinë dhe personelin e mjaftueshëm, për të mbrojtur fëmijët dhe të rinjtë në mbarë vendin. Mangësitë në legjislacionin penal shkaktojnë çoroditje tek institucionet ligj-zbatuese, të cilat përballen me shkeljen e të drejtave të fëmijëve.”

Ashtu siç titullohet edhe Raporti, gjuha e urrejtjes përbën incidentin më të raportuar nga fëmijët dhe të rinjtë, si gjatë vitit 2018 ashtu edhe në vitin 2019. Një gjetje që bën përshtypje gjatë vitit 2019, në lidhje me gjuhen e urrejtjes, është se këtë vit të dyja gjinitë kanë patur incidente në internet thuajse në një masë të barabartë, krahasuar me vitin 2018, ku ankesat kryesore erdhën përgjithësisht nga vajzat.

Raporti, tregon se çdo tre ditë një fëmijë raporton të paktën një incident për internet të pasigurt në Shqipëri, duke ju referuar numrit të  rasteve të raportuara pranë Platformës www.ISIGURT.al dhe Linjës Kombëtare të Këshillimit për Fëmijë (ALO 116111), të cilat për vitin 2019 kapën shifrën e 104 raportimeve nga fëmijët dhe të rinjtë.

Rrjetet sociale janë edhe mjediset kryesore, ku fëmijët dhe të rinjtë  raportojnë numrin më të madh të incidenteve online. Instagram është platforma në të cilën fëmijët dhe të rinjtë kanë ndeshur më shumë dhunë, bulizëm, abuzim apo vjedhje të profilit, pornografi të fëmijëve, nuditet apo gjuhë urrejtje, me rreth 68% të ankesave, ndjekur nga Youtube me 17% dhe Facebook me 4%.

Një gjetje tjetër shqetësuese, që përcjell raporti, është mungesa e kodit të etikës dhe shkelja e të drejtave të fëmijëve nga ana e platformave të medias dhe portaleve online, të cilat shpesh postojnë materiale të papërshtatshme dhe gjerësisht të aksesueshme nga fëmijët dhe të rinjtë.

Raporti i 2-të Kombëtar, “Urrejtja ndaj fëmijëve dhe të rinjve në Internet”,i përgatitur nga Qendra Kombëtare për Internet të Sigurt në Shqipëri dhe CRCA/ECPAT Shqipëri, ngre shqetësime serioze në  lidhje me apatinë institucionale dhe ligjore në ndjekjen e rasteve të grabitqarëve seksualë të fëmijëve në internet.

CRCA/ECPAT Shqipëri, prej tashmë 15-vjetësh është angazhuar në mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve gjatë lundrimit të tyre në internet. Gjatë dy viteve të fundit u realizuan prej saj edhe marrëveshjet me dy platformat globale Facebook dhe Google, duke bërë të mundur mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve nga dhuna, bulizmi dhe shfrytëzimi në internet.

Raporti u bë publik në hapje të fushatës dhe Ditës Ndërkombëtare të Internetit të Sigurt, një ngjarje globale, ku marrin pjesë mbi 150 shtete në botë. Në këtë kuadër thirrja jonë kryesore për fëmijët, të rinjtë, prindërit dhe këdo është: RAPORTO incidentet në internet në Platformën Kombëtare www.ISIGURT.alose pranë Linjës Kombëtare të Këshillimit për Fëmijë ‘ALO 116-111’.

Për më shumë informacion, kontaktoni:

Qendra Kombëtare për Internet të Sigurt në Shqipëri

CRCA/ECPAT Shqipëri

E-mail: isigurt@isigurt.al


Online persecution, threats, and blackmail against children and young people increased six-fold in Albania!

CRCA/ECPAT Albania: 2nd National Safer Internet Report, an alarm bell for the Parliament and law enforcement agencies.

Tirana, 7 February 2020 - The 2nd National Report on Safer Internet in Albania, released by CRCA / ECPAT Albania experts, during the 5th National Safer Internet Forum, shared some disturbing facts on the online incidents reported by children and youth during 2019. According to the findings of the Report, cases of online threats, persecution and blackmail against children and young people increased six-fold compared to the previous year.

Key data from the Report titled: "Online Hate against Children and Youth in Albania" show that while in 2018, threats, blackmail and prosecution accounted for only 2% of incidents, in 2019, they increased to almost 12%. Such incidents were reported not only by children aged 15-17 years, that constitute the main age group reporting online incidents, but also other ages.

The Executive Director of CRCA/ECPAT Albania, Altin Hazizaj, underlined the fact that: “The lack of convictions and the delay of trials on cases of online violence and sexual harassment, show that the law enforcement institutions are not equipped with the latest technologies, that would enable them to protect children and youth in Albania. Shortcomings in the criminal legislation cause confusion among law enforcement institutions that are faced daily with violations of child rights.”

Online hate speech constitutes the most reported incident, both in 2018 and 2019. One striking finding during 2019 regarding hate speech is that both sexes have reported incidents to an almost equal extent compared to 2018, where the main complaints came generally from girls.

The report states that every three days there is at least one online incident reported in Albania, referring to the number of cases reported to the www.ISIGURT.al Platform and the National Child HelpLine (ALO 116111), which for 2019 they reached the figure of 104 online incidents.

Social networks are the main platforms where children and young people report the highest number of online incidents. For 2019, Instagram is the main platform where most of the reports on violence, bullying, abuse, profile theft, pornography, nudity or hate speech happened, with almost 68% of the complaints, followed by YouTube (17%) and Facebook (4 %).

Another worrying finding according to the report, is the lack of a code of ethics and the continuous violation of the rights of the child by the online media platforms and portals in Albanian language, that often are found to post inappropriate materials widely accessible to children and young people.

The 2nd National Report, "Hate against Children and Youth on the Internet", drafted by the Albanian National Center for Safer Internet and CRCA/ECPAT Albania, raises serious concerns about institutions apathy to prosecute cases of online sexual predators.

CRCA/ECPAT Albania has been engaged in protecting children and young people online for the past 15 years. Over the past two years, it has also implemented agreements with the two global platforms: Facebook and Google, enabling children and young people to be protected from sexual violence, bullying and other online crimes.

The Report was made public at the launch of the campaign and the International Safer Internet Day, a global event attended by over 150 countries around the world. In this context, our main call for children, young people, parents and anyone is: REPORT online incidents to the National Platform www.ISIGURT.al or the Albanian National Child Helpline, by calling the number 116-111.

For more information, contact:

Albanian National Center for Safe Internet

CRCA / ECPAT Albania

E-mail: isigurt@isigurt.al