• Nov 06, 18
  • isigurtwm

Për herë të parë një qendër e specializuar do të sigurojë që fëmijët dhe të rinjtë mbrohen nga grabitqarët seksualë edhe në botën virtuale.

Tiranë, 31 Tetor 2018 – Qendra për të Drejtat e Fëmijëve në Shqipëri (CRCA), organizata e vetme kombëtare e specializuar për çështjet e sigurisë në internet, që udhëheq përpjekjet për ta bërë internetin sa më të sigurt edhe në Shqipëri, njoftoi sot në mesditë se ka finalizuar përpjekjet e saj dy vjeçare për hapjen e Qendrës Kombëtare për Internet të Sigurt.

Shqipëria, falë bashkëpunimit të shkëlqyer të Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së Mbrojtjes Sociale dhe Ministrisë së Arsimit, dhe mbështetjes së CRCA Shqipëri, ka një Plan Kombëtar Veprimi për Sigurinë në Internet të fëmijëve. Megjithatë, rastet e raportuara në platformën kombëtare www.ISIGURT.altregojnë se numri i fëmijëve dhe i të rinjve që po bien viktima të bulizmit, vjedhjes së identitetit, ngacmimeve e dhunës seksualë në internet, po rritet nga viti në vit. Nga ana tjetër, siguria në internet nuk është një shqetësim vetëm për fëmijët dhe të rinjtë, por edhe për të rriturit, për shkak të rritjes së kohës së navigimit online.

Qendra Kombëtare për Internet të Sigurt ka në përbërje të saj organizata, grupime dhe shërbime kombëtare, si CRCA Shqipëri, Platformën ISIGURT.AL, Qendrën Kombëtare për Fëmijët e Humbur, Parlamentin Rinor Tiranë, Koalicionin e Arsimit për Fëmijët në Shqipëri dhe Rrjetin Kombëtar për të Drejtat e Fëmijëve. Qendra do të koordinojë shërbimet e saj edhe me Linjën Kombëtare të Telefonit të Ndihmës në Shqipëri, si një shërbim 24 orë në mbrojtje të fëmijëve, Njësitë e Mbrojtjes së Fëmijëve, Policinë e shtetit dhe industrinë e internetit.

Qendra Kombëtare për Internet të Sigurt në Shqipëri, ka si mison të saj bërjen e internetit të sigurt për këdo, sidomos për fëmijët dhe adoleshentët. Ajo do të punojë për rritjen e informacionit, ndërgjegjësimit dhe këshillimit të përdoruesve të internetit për rreziqet me të cilat ata përballen online. Qendra do të nxisë krijimin e kulturën e kujdesit, mbrojtjes dhe respektit edhe në botën virtuale. Ajo do të punojë nga afër me prindërit, mësuesit dhe të rinjtë për rrezikshmërinë që paraqet përdorimi i pasigurtë i internetit dhe sesi mund t’i ndihmojmë fëmijët që të navigojnë të sigurt.

Qendra ofron edhe shërbimin e Raportimit të Menjëhershëm të përmbajtjes së paligjshme apo të papërshtatshme nëpërmjet platformës ISIGURT.ALnë internet dhe aplikacion në celular, ndërkohë që ajo do të vijojë të udhëheqë në Shqipëri organizimin e Ditës Ndërkombëtare të Internetit të Sigurtë, një ndër ngjarjet më të rëndësishme në vendet e Bashkimit Europian. Qëndra vjen si një model i njohur tashmë thuajse në të gjitha vendet e BE-së. Ajo do të ketë si mbështetës edhe shume grupe vullnetare të të rinjve për zhvillimin e aktiviteteve informuese dhe fushatave ndërgjegjësuese në shkolla dhe më gjerë.

Për më shumë info, kontakto:

Altin Hazizaj
CRCA Shqipëri
info@crca.al


National Safe Internet Centre opened in Albania

For the first time, a specialized centre will ensure that children and young people are protected from sexual predators even in the virtual world

Tirana, October 31, 2018 - Child Rights Centre Albania (CRCA), the only national organization specialised on internet safety in the country that for the last 13 years is leading the efforts to make the internet safe in Albania, announced this afternoon that has finalised its two-year work to open the National Safe Internet Centre.

Albania, thanks to the cooperation of the Ministry of Interior, the Ministry of Social Protection and the Ministry of Education, and the support of CRCA Albania, has a National Action Plan for Online Child Safety. However, cases reported on daily bases at the national platformwww.ISIGURT.alshow that the number of children and young people who are falling victims to bullying, identity theft, bullying and sexual violence online is growing every year. On the other side, online safety is not a concern only for children and young people, but also for adults, due to increased time spent online.

The National Safe Internet Centre includes national organizations, groups and services such as CRCA Albania, ISIGURT.ALhotline, National Center for Missing Children, Tirana Youth Parliament, Albanian Coalition for Education and the National Child Rights Network. The Centre will also coordinate its services with the Albanian National Child Helpline, Child Protection Units, Police and Internet providers.

The National Safe Internet Centre in Albania mission is to make internet safe for everyone, especially for children and young people. It will work to increase information, awareness, advise and counselling for internet users on the risks and dangers they face online. The centre will promote the establishment of a new culture of care, protection and respect in the virtual world as well. It will work closely with parents, teachers and young people to help children navigate safely online.

The Centre also provides Urgent Reporting of Illegal or inappropriate content through the ISIGURT.ALhotline thought the webpage and our mobile application. Meanwhile it will continue to lead the International Internet Day in Albania, an important event in the EU countries and across the world. The centre comes as an established model in almost all EU countries. It will engage volunteer youth groups for the development of information activities and awareness campaigns in schools and beyond.

For more info, please contact:

Altin Hazizaj

CRCA Albania

info@crca.al