• Feb 09, 21
 • crca-author

Pandemia “ekstremizoi” dhunën seksuale, pornografinë dhe kërcënimet te fëmijët dhe adoleshentët në Shqipëri

Tiranë, 9 Shkurt 2021 – Në Ditën Ndërkombëtare të Internetit të Sigurt, ISIGURT.AL, Qendra Kombëtare për Internet të Sigurt dhe CRCA/ECPAT Shqipëri, paraqitën për të tretin vit radhazi situatën e incidenteve të ndeshura nga fëmijët dhe të rinjtë në Shqipëri, të raportuara në Platformën Kombëtare www.ISIGURT.AL përgjatë vitit 2020.

Raporti i 3-të Kombëtar “Të përdhunuar në internet: Industria e Internetit përballë mbrojtjes së fëmijëve dhe adoleshentëve në Shqipëri!”, bazohet në të dhënat e Platformës Kombëtare për Internet të Sigurt, Linjës Kombëtare të Telefonit të Ndihmës për Fëmijët ALO 116-111, si dhe Qendrës Kombëtare për Internet të Sigurt në Shqipëri.

Raporti paraqet një situatë tejet kritike për gjendjen e fëmijëve dhe adoleshentëve, gjatë vitit 2020, që përkon edhe me mbylljen për shkak të pandemisë globale të Covid-19.

Sipas Platformës ISIGURT.al:

 • Numri i faqeve të raportuara të pornografisë me fëmijë ka shënuar një shifër rekord prej 6273 faqe , ose një 600-fishim të tyre, krahasuar me një vit më parë;
 • 40% të rasteve të faqeve pornografike, videove apo edhe imazheve me të njëjtën përmbajtje janë me fëmijë shqiptarë, ndërsa mbi 60% e rasteve të pornografisë me fëmijë i përkasin fëmijëve jo shqiptarë, por të aksesueshme nga fëmijët dhe adoleshentët në vend;
 • Raportimet kundër platformave dhe portaleve në gjuhën Shqipe këtë vit janë rritur me mbi 8 %.
 • Mosha më e prekur e fëmijëve dhe adoleshentëve nga incidentet në internet është grup-mosha 15-17 vjeç, e cila përbën rreth 40% të të gjithë ankimeve të ardhura në Platformë.
 • Instagrami paraqitet si platforma më me shumë incidente të raportuara ndaj fëmijëve dhe të rinjve me 52%, e ndjekur nga Youtube dhe Facebook me 17% dhe 15%.
 • Durrësi, Korça, Pogradeci dhe Gjirokastra renditen ndër qytetet me më pak raportime për incidente në internet.

Platforma Kombëtare (Hotline) www.ISIGURT.al ka marrë përgjatë vitit 2020 rreth 17.000 vizita në webin e saj, gjë kjo që reflekton jo vetëm gjerësinë në shtrirjen e saj, por edhe mundësinë e madhe që paraqet ajo për të denoncuar incidentet e internetit të pasigurtë nga fëmijët, të rinjtë, prindërit dhe të interesuarit.

Drejtori i CRCA/ECPAT Shqipëri, Altin Hazizaj, nënvizoi një situatë që kërkon një analizë më të thellë por edhe bashkëveprim urgjent të organizatave dhe institucioneve: “Fakti se viti 2020 ka shënuar një rritje të konsiderueshme të numrit të raportimeve të të rinjve mbi 18 vjeç, me rreth 31% e të gjithë raportimeve, ngre shqetësimin se edhe të rinjtë në këtë moshë kanë filluar të bëhen “pre” e kërcënimëve, dhunës seksuale dhe shantazhit online etj. Kjo na vendos përballë sfidave të reja për të zgjeruar mbrojtjen ligjore të dëmeve që interneti po sjell tek individët, shoqëria, por edhe më gjerë.”

Raporti i 3-të Kombëtar “Të përdhunuar në internet: Industria e Internetit përballë mbrojtjes së fëmijëve dhe adoleshentëve në Shqipëri!”, rendit një sërë rekomandimesh në lidhje me institucionet, organizatat dhe sidomos industrine e internetit! Rekomandimi kryesor i raportit është se Shqipëria duhet që urgjentisht të miratojë një ligj të vecantë për të trajtuar cështjen e dëmeve dhe dëmtimeve që bëhen online.

Gjetjet dhe rekomandimet e Raportit u prezantuan në Forumin e përvitshëm on-line, pjesëmarrës të të cilit ishin përfaqësues nga institucionet shtetërore, shoqëria civile, mbrojtës të të drejtave të fëmijëve dhe përfaqësues të industrisë së internetit. Dita Ndërkombëtare e Internetit të Sigurt, është një ngjarje globale, ku marrin pjesë mbi 170 shtete në botë.

 

Për më shumë informacion, kontaktoni:

ISIGURT.AL ose CRCA/ECPAT Shqipëri

E-mail: isigurt@isigurt.al   ose crca@crca.al


National Hotline ISIGURT.AL: 40% of reported porn pages are of Albanian children

COVID-19 pandemic increases sexual violence and other online threats to children and adolescents in Albania

Tirana, 9 February 2021 - On the International Safe Internet Day, ISIGURT.AL, the National Safe Internet Centre in Albania and CRCA / ECPAT Albania, presented for the third year in a row the situation of incidents encountered by children and youth in Albania, of reported on the National Platform www.ISIGURT.AL during 2020.

The 3rd National Report "Raped on Internet: The Internet Industry and protection of Children and Adolescents in Albania!" details the situation of violence and sexual exploitation, bullying, threats, blackmail and persecution that children and adolescents face in their daily online life and is based on data from the National Platform for Safe Internet, the National Helpline for Children ALO 116-111 , as well as the National Safe Internet Centre in Albania.

According to the ISIGURT.al Platform:

 • The number of reported sites of child pornography has reached a record number on 6273 pages, or a 600 % increase compared to a year ago;
 • 40% of cases of pornographic sites, videos or even images with the same content are with Albanian children, while over 60% of cases of child pornography belong to non-Albanian children, but accessible to children and adolescents in the country;
 • Cases reports against Albanian platforms and portals this year have increased by over 8%.
 • The most affected age of children and adolescents from online incidents is the age group 15-17, which accounts for about 40% of all complaints received on the Platform.
 • Instagram is presented as the platform with the most reported incidents against children and young people with 52%, followed by Youtube and Facebook with 17% and 15%.
 • The cities of Durrës, Korça, Pogradec and Gjirokastra are among the cities with the fewest incidents reported online.
 • The National Platform (Hotline) www.ISIGURT.al has received during 2020 about 17,000 visits to its web, which reflects not only the breadth in its scope, but also the great opportunity it presents to denounce internet incidents insecure by children, young people, parents ect.

The Director of CRCA / ECPAT Albania, Altin Hazizaj, underlined a situation that requires a deeper analysis but also urgent cooperation of organizations and institutions: “The fact that 2020 has marked a significant increase in the number of reports of young people over 18 years old , with about 31% of all reports, raises the concern that even young people at this age have begun to become "prey" to threats, sexual violence and online blackmail, etc. This puts us in front of new challenges to expand the legal protection of the damages that the internet is bringing to individuals, society, but also beyond.”

The 3rd National Report,"Raped on Internet: The Internet Industry and protection of Children and Adolescents in Albania!"  lists a series of recommendations regarding institutions, organizations and especially the Internet industry! The main recommendation of the report is that Albania urgently needs to adopt a special law to address the issue of damages and injuries done online.

The findings and recommendations of the Report were presented at the annual on-line Forum, whose participants included representatives from state institutions, civil society, children's rights advocates and representatives of the internet industry. International Safer Internet Day is a global event, attended by over 170 countries around the world.

For more information, contact:

ISIGURT.AL or CRCA / ECPAT Albania

E-mail: isigurt@isigurt.al   ose crca@crca.al