• May 10, 18
  • isigurtwm

Koalicioni për Arsimin në Shqipëri u përfaqësua në këtë konferencë nga katër organizata anëtare të saj, të cilat ndanë eksperiencat e tyre në lidhje me financimin e arsimit publik.

U zhvillua për herë të parë në Beirut, Konferenca Rajonale mbi financimin e arsimit në vendet e Evropës Lindore dhe Lindjes së Mesme.  Duke përkuar me Javën e Veprimit Global për Arsimin (GAWE), në Liban u mblodhën të gjitha koalicionet kombëtare dhe rajonale të shoqërisë civile si dhe aktorët kryesorë të sektorit të arsimit të Evropës Jug-Lindore dhe Lindjes së Mesme.

Në këtë takim, ku të gjithë partnerët e arsimit erdhën së bashku për të ndarë përvojat e tyre, Drejtori i CRCA Shqipëri, Z. Altin Hazizaj, raportoi mbi financimin e Arsimit në vendet e Evropës jug-lindore.  Ai theksoi se llogaridhënia ndaj arsimit 2030 për të gjitha vendet konsolidon dhe forcon avokimin për një financim më të mirë dhe më cilësor të arsimit në rajon.

Nën titullin "Financimi i Arsimit 2030: Rishikimi i rolit të shoqërisë civile në rajonin e Lindjes së Mesme dhe Evropës Lindore", koalicionet e ndryshme për arsimin treguan se shoqëria civile luan një rol të madh në rritjen e sistemeve të llogaridhënies në Axhendën e Arsimit për vitin 2013. 

Koalicioni për Arsimin nga Shqipëria, Gjeorgjia dhe Moldavia paraqitën praktika të mira për avokimin e tyre për një arsim më të mirë dhe gjithëpërfshirës për të gjithë ata që kanë të drejtë të arsimohen.

Ndërkohë në emër të ACE, z. Migit Vataj, ndau gjetjet e studimin më të fundit të Koalicionit mbi financimin e arsimit publik parauniversitar në Shqipëri, në të cilin analizohen të dhënat për buxhetin e shtetit për arsimin publik shqiptar gjatë 10 viteve të fundit.

Ngjarje të tilla si Java e Veprimit Global për Arsimin apo edhe konferenca ACEA rrisin përpjekjet e bashkëpunimin e aktorëve globalë, rajonalë dhe lokalë në një avokim më të mirë të financimit për arsimin.


1st REGIONAL CONFERENCE ON EDUCATION FINANCING ANALYSES THE SITUATION IN ARAB COUNTRIES AND EASTERN EUROPE

ACE was presented in the conference by its four members organizations, who shared their experiences on financing of public education.

The Regional Conference on Financing of education in the Middle East and East Europe, by the Arab Campaign for Education (ACEA) took place for the first time in Beirut Lebanon. Coinciding with the Global Action Week for Education (GAWE), in Lebanon gathered all national and regional civil society coalitions, main stakeholders and key actors of the education sector in the region. 

In the meeting where all education partners came together to share experiences, the Executive Director of CRCA Albania, Mr. Altin Hazizaj, has reported on financing education in the South-East Europe countries. He highlighted that the accountability to Education 2030 for all countries consolidate and reinforce the advocacy for better and quality financing of education in the region.

Under the title “Financing Education 2030: Revisiting the role of civil society in the region of Middle East & and East Europe”, all education coalitions shows that civil society plays a major role in enhancing accountability systems to the 2030 Education Agenda.

The education coalitions from Albania, Georgia and Moldova presented the good practices on advocacy for more inclusive education for all those who have the right to be educated.

Meanwhile, Mr. Mirgit Vataj on behalf of the Albanian Coalition for Education presented the latest findings from the research of Albanian Coalition for Education, which analyses data on state budget for education during the last 10 years.

Events such as GAWE and the ACEA conference are vital in enhancing and showcasing collaborative efforts of global, regional and local actors advocating for better financing for education.