• May 14, 19
  • isigurtwm

CRCA/ECPAT Shqipëri prezanton në kuvendin e Shqipërisë propozimet për ndryshime në Kodin Penal “Për Mbrojtjen nga Krimet Seksuale dhe krimet kompjuterike”

Tiranë, 14 Maj 2019 – CRCA/ECPAT Shqipëri, bën publike propozimet që i ofron Kuvendit të Shqipërisë për ndryshime në Kodin Penal për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve nga dhuna dhe shfrytëzimi. Në një seancë të hapur dëgjimore në Kuvendin e Shqipërisë, CRCA/ECPAT Shqipëri kërkoi përmirësime dhe shtesa të Kodit Penal për ngacmimet, pedofilinë, pornografinë apo edhe shfrytëzimin e fëmijëve dhe të rinjve në internet. Propozimet vijnë në përputhje të plotë me Kushtetutën e Shqipërisë dhe si pasojë e rekomandimeve dhe kërkesave të Parlamentit Europian dhe Këshillit të Europës mbi luftën kundër abuzimi seksual dhe shfrytëzimit seksual dhe pornografisë së fëmijëve.

Drejtori i CRCA/ECPAT Shqipëri, Altin Hazizaj theksoi se “Raporti “Krime pa Ndëshkim” që është ndarë me ju në Shkurt të këtij viti tregoi edhe një herë se krime monstruoze janë duke u kryer ndaj fëmijëve dhe të rinjve në internet dhe për shkak të mungesës së rregullimeve ligjore në Kodin Penal këto krime po mbeten të pandëshkuara. Jo më larg sesa një javë më parë, Policia e Shtetit na njoftoi për një rast bulizmi online që kishte shkaktuar tentative për vetëvrasje të një të mituri. Tre ditë më parë, rrjetet sociale u bombarduan me profilin e një grabitqari seksual që shperndante një marrëdhënie të dhunshme seksuale ndërmjet një të rrituri dhe një të miture. Askujt nuk i shkoi ne mendje se po shpërndante pornografi me të mitur apo më keq akoma, që vajza në video mund të ishte fëmija e kujtdo nga ne këtu! Shtesat dhe ndryshimet e propozuara që sot vijnë përpara jush, janë tepër të rëndësishme për mbrojtjen e fëmijëve tanë gjatë navigimit të tyre në internet. Mos-miratimi i tyre do të thotë që ne të pranojmë që krimet kundër fëmijëve do të vazhdojnë të mos ndëshkohen dhe që grabitqarët seksualë do të vazhdojnë të prodhojnë viktima!

Pjesa më e madhe e rreziqeve që i’u kanosen fëmijëve në internet nuk janë të parashikuara në Kodin Penal. CRCA/ECPAT Shqipëri që në vitin 2016 ka propozuar 12 shtesa në Kodin Penal për ndryshimin dhe përmirësimin e tij në këtë kuadër. Këto mungesa ligjore i krijojnë pedofilëve hapësira ligjore për të abuzuar dhe shfrytëzuar fëmijët seksualisht në internet.

Propozimet që sjell HRH, kanë të bëjnë me ndryshime thelbësore gjithsejt në 7 Nene specifike të Kodit Penal që kanë të bëjnë me fëmijët dhe veprat penale ndaj tyre, përgjegjësinë penale të fëmijës dhe dënimin e tij si autor i veprës penale. Për nenin 100 të Kodit Penal mbi Marrëdhënit seksuale me të mitur propozohet të shtohet ‘’Shtytja e fëmijës për të kryer marrëdhënie seksuale (grooming) dhe komunikimi me fëmijën për qëllime seksuale (sexting)’’. Ndryshime thelbësore janë propozuar edhe për Nenin 124/b, ku si fillim kërkohet ndarja e dy veprave penale të ndryshme në substancë, asaj të “keqtrajtimit të fëmijës’’ dhe të ‘’shfrytëzimit të fëmijës’’. Gjithashtu përmirësime dhe ndryshime të tjera u kërkuan edhe për 12 nene që përfshijnë fushën e mbrojtjes nga krimet seksuale dhe krimet kompjuterike. 

Në këtë seancë u bë publik për herë të parë edhe Raporti ”Fëmijët për të Drejtat e Fëmijëve në Shqipëri”, një kërkim me pjesëmarrje ky, i udhëhequr nga fëmijët dhe adoleshentët në 5 qytete të Shqipërisë, me përkrahjen e CRCA/ECPAT Shqipëri dhe Save the Children. 


Sexual crimes online are finally punished by the Criminal Code

CRCA / ECPAT Albania presents in the Albanian Parliament proposals for amendments to the Criminal Code "On Protection from Sexual Crimes and Computer Crimes"

Tirana, May 14, 2019 - CRCA / ECPAT Albania, makes public the proposals to the Albanian Parliament for amendments to the Criminal Code for the protection of children and youth from violence and exploitation. At an open hearing session in the Albanian Parliament, CRCA / ECPAT Albania sought improvements and additions to the Criminal Code on harassment, pedophilia, pornography or the exploitation of children and young people on the Internet. The proposals come fully in line with the Constitution of Albania and following the recommendations and requests of the European Parliament and the Council of Europe on combating sexual abuse, sexual exploitation and child pornography.

Director of CRCA / ECPAT Albania, Altin Hazizaj stressed that "The "Crime Without Punishment " Report that was shared in February this year once again showed that monstrous crimes are being committed against children and teenagers online and because of lack of legal arrangements in the Criminal Code these crimes are unpunished yet. Not far from a week ago, the State Police informed us of an online bullying that had provoked a suicide attempt to a minor. Three days ago, social networks were bombed with the profile of a sexual predator that dispersed a violent sexual relationship between an adult and a minor. No one ever thought that she was distributing pornography with minors or worse still so that the girl on the video could be the child of any of us here! The additions and the proposed changes that come before you today are extremely important for protecting our children while surfing the web. Their failure to approve means that we accept that crimes against children will continue to not be punished and that sexual predators will continue to produce casualties! "

Most of the risks that children are threatened with online are not provided for in the Criminal Code. CRCA / ECPAT Albania has proposed, in 2016, 12 additions to the Criminal Code for its amendment and improvement in this regard. These legal absences create to the pedophiles the legal space to abused and exploit children sexually on the Internet.

The HRH's proposals relate to substantial changes in the 7 specific articles of the Criminal Code relating to children and offenses against them, the criminal responsibility of the child and his punishment as the perpetrator of the offense. Article 100 of the Criminal Code on Sexual Relations with Minors proposes to add "Incitement of the child to groom and communicate with the child for sexting". Substantial changes have also been proposed for Article 124 / b, which initially require separation of two different criminal offenses in substance, that of "child maltreatment" and "child exploitation". Other improvements and changes were also required for 12 articles covering the field of protection against sexual crimes and computer crimes.

At this session, the report was also made public for the first time the National Report on “’Children for Children's Rights in Albania”, a participatory research led by children and adolescents in 5 cities of Albania, with the support of CRCA / ECPAT Albania and Save the Children.