• Mar 05, 24
  • crca-author

Tiranë, 21 Janar 2024 – Grupi Parlamentar “Miqtë e Fëmijëve” i Kuvendit të Shqipërisë dhe iSIGURT.al organizuan së bashku sot në mëngjes një seancë të hapur dëgjimore kushtuar sigurisë dhe mbrojtjes së fëmijëve dhe grave në hapësirën kibernetike. Pjesë e seancës u bënë përfaqësuesit e ministrive kryesore dhe institucioneve përgjegjëse për sigurinë kibernetike, deputetë dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile.
 

Në hapje të seancës dëgjimore, z. Altin Hazizaj, Drejtor i CRCA/ECPAT Shqipëri falënderoi Kuvendin e Shqipërisë dhe në mënyrë të posaçme Grupin Parlamentar “Miqtë e Fëmijëve” për hapësirat që ka krijuar për shoqërinë civile për të sjellë në vëmendjen e deputetëve çështje të rëndësishme për mbrojtjen e fëmijëve, por edhe vajzave e grave.
 

Seanca më pas mori në shqyrtim dy raporte të përgatitura nga iSIGURT, i pari në lidhje me incidentet e raportuara nga fëmijët dhe adoleshentët përgjatë vitit 2023, ndërsa raporti i dytë prezantoi gjetjet dhe rekomandimet në lidhje me misogjeninë dhe gjuhën e urrejtjes ndaj vajzave  dhe grave në Shqipëri përgjatë viteve 2018 – 2023.
 

Seanca u organizua në kuadër të Ditës Ndërkombëtare për Internet të Sigurt si dhe fushatës së avokatësisë që CRCA/ECPAT Shqipëri është duke zbatuar si pjesë e Rrjeti i Monitorimit Kundër Dhunës me Bazë Gjinore për zbatimin e rekomandimeve të Komitetit të CEDAW dhe GREVIO për Shqipërinë, të mbështetur nga UN Women and SIDA.
 

Deputetët Xhixho, Xhupa, Tahiraj dhe Vasili, në fjalën e tyre e vunë theksin në një angazhim më të gjerë të institucioneve publike për të mbrojtur dhe informuar fëmijët, gratë dhe vajzat nga rreziqet me të cilat përballen online, ndërkohë që është bërë e domosdoshme miratimi i ligjeve të reja, ku me urgjencë duhen miratuar ndryshimet e propozuara nga CRCA/ECPAT Shqipëri në Kodin Penal.
 

iSIGURT.al – Platforma Kombëtare për Sigurinë në Internet e CRCA/ECPAT Shqipëri, prej vitesh udhëheq, në bashkëpunim të ngushtë me institucionet përgjegjëse, shoqërinë civile dhe industrinë e internetit dhe atë të komunikimit, përpjekjen për mbrojtjen më të mirë të fëmijëve dhe adoleshentëve nga rreziqet kibernetike.
 

Në vijim të seancës të gjithë deputetet e pranishëm firmosën Paktin Kombëtar kundër Dhunës ndaj Fëmijëve. Qëllimi i paktit është të promovojë një bashkëpunim sa më të ngushtë ndërmjet institucioneve, shoqërisë civile dhe industrisë për të bërë të mundur krijimin e një hapësire dixhitale ku çdokush është i mbrojtur dhe i sigurt.
 

Për më shumë info, kontaktoni:
 

iSIGURT.al

E-mail: isigurt@crca.al

 


 

Albanian Parliament and iSIGURT together for the protection of children, girls and women in cyberspace. MPs join the National Pact!

 

Tirana, 21 January 2024 – The Parliamentary Group “Friends of Children” of the Albanian Parliament and iSIGURT.al organized this morning a hearing session dedicated to the safety and protection of children and women in cyberspace. Main ministries and institutions responsible for cyber security, MPs and representatives of civil society organizations joined the session.
 

At the opening of the hearing, Mr. Altin Hazizaj, Director of CRCA /ECPAT Albania thanked the Parliament and in particular the Parliamentary Group “Friends of Children” for the spaces it has created for civil society to bring to the attention of the MPs important issues for the protection of children, but also girls and women.
 

The session then heard two reports prepared and presented by iSIGURT, the first on incidents reported by children and adolescents during 2023, while the second presented findings and recommendations regarding misogyny and hate speech against girls and women in Albania during the period 2018- 2023.
 

The session was organized in the framework of the International Day for Internet Safety (SID2024) and the advocacy campaign that CRCA/ECPAT Albania is implementing as part of the Monitoring Network against Gender Based Violence to raise awareness on the recommendations of the CEDAW and GREVIO Committees for Albania, supported by UN Women and SIDA Sweden.
 

The MP’s Xhixho, Xhupa, Tahiraj and Vasili, in their speech, emphasized the better commitment of public institutions to protect and inform children, women and girls from the risks they face online, while it has become necessary to adopt new laws and policies, especially the amendments proposed by CRCA /ECPAT Albania for the Criminal Code.
 

iSIGURT.al – Albania’s National Platform for Internet Safety has since 2005 led, in close cooperation with responsible institutions, civil society and the Internet and communication industry, the national campaign for better internet and protections for children and adolescents.
 

Following the session, all the present MPs signed the National Pact for the Protection of Children from Violence. The aim of the pact is to promote closer cooperation between institutions, civil society, and industry to enable a digital space where everyone is safe and protected.
 

For more information, contact:
 

iSIGURT.al

E-mail: isigurt@crca.al