• Dec 04, 18
  • isigurtwm

Shqipëria ftohet për herë të parë t’i bashkohet forumit më të madh Europian të Qendrave Kombëtare për internet të sigurt. Sexting dhe bullizmi kërcënimet më serioze për fëmijët në Europë

Bruksel, 20 Nëntor 2018 – Qendra Kombëtare për Internet të Sigurt në Shqipëri, që drejtohet nga CRCA, u ftua të marrë pjesë në Forumin Europian “Interneti i Sigurt 2018”, që u mbajt në datat 20-22 Nëntor në Bruksel, Belgjikë.

Konferenca vjetore ndërkombëtare me temë “Ndikimi i teknologjisë te fëmijët, të rinjtë dhe shoqëria", diskutoi mbi ndikimin e teknologjisë në identitetin e çdo fëmije por edhe në marrëdhëniet reale që krijon shoqëria  nën përdorimin e teknologjisë.

Forumi u përfshi në 6 sesione, ku theksi kryesor u vendos në Sexting. Sexting-që do të thotë të dërgosh dhe të marrësh mesazhe, foto video me përmbajtje seksuale përmes rretjeve sociale. Edhe në Shqipëri, ky fenomen ka ardhur duke u kthyer në një shqetësum për shumë fëmijë dhe adoleshentë. Platforma kombëtare ISIGURT.al raporton se të paktën gjysma e mbi 200 rasteve të denoncuara dhe nga fëmijët kanë të bëjnë me bulizëm dhe sexting.

Në sesionet e tjera, u diskutua mbi privatësinë e të dhënave, falsifikimet, si edhe raportimin e materialeve mbi abuuzimin seksual të fëmijëve dhe adoleshentëve online.  Një debat interaktiv përfshiu të gjithë pjesëmarrësit e forumit të cilët patën mundësinë të eksplorojnë çështje dhe zgjidhje mbi sfidat e Internetit, por edhe mbi lajmet e rreme apo mashtrimet në teknologji.

Një rëndësi të veçantë pati edhe sesioni për të rinjtë, në të cilin u prezantuan sfidat online të të rinjve si edhe iniciativat e drejtuara prej tyre.

Forumi i Interneti i Sigurt (SIF) është një nga konferencat kryesore ndërkombëtare në Europë, ku politikë-bërësit, studiuesit, organet e zbatimit të ligjit, të rinjtë, prindërit dhe kujdestarët, mësuesit, shoqëria civile, përfaqësuesit e industrisë, ekspertët etj., diskutojnë së bashku mbi rreziqet dhe zgjidhjet më të fundit që lidhen me sigurinë në internet të fëmijëve.

SIF 2018 u organizua nga European Schoolnet në emër të Komisionit Europian në kuadër të Strategjisë për një Internet më të mirë për Fëmijët.


National Safe Internet Centre in Albania joins the European Safer Internet Forum 2018

Albania invited for the first time to join the largest European Forum of the National Centres for Safe Internet. Sexting and bullying are the most serious threat to children in Europe

Brussels, 20 November 2018 - The National Safe Internet Centre in Albania, which is run by CRCA Albania, was invited to join the European Safer Internet Forum 2018 (SIF) that took place on 20-22 November in Brussels.

The annual international conference with a theme of "The impact of technology on children, young people and society" discussed the impact of technology on the self- identity, and personal relationships alongside the impact of technology on society.

The forum agenda included six deep dive sessions, with the main emphasis being on Sexting. Sexting - which means sending and receiving messages, video images of sexual content through social circles. In Albania, this phenomenon has become also a major concern for many children and adolescents. The Albanian National Platform ISIGURT.al reports that at least half of the 200 cases denounced by children are related to online bullying and sexting.

In other sessions, data privacy, forgery, and material reporting on the sexual abuse of children and adolescents online were discussed. An interactive debate included all forum participants who had the opportunity to explore issues and solutions to the challenges of the Internet, but also about deep fakes.

A special session was also held for young people, in which were presented the online challenges of youth as well as the initiatives directed by them.

Safer Internet Forum (SIF) is a key annual international conference in Europe where policy makers, researchers, law enforcement bodies, youth, parents and carers, teachers, NGOs, industry representatives, experts and other relevant actors come together to discuss the latest trends, risks and solutions related to child online safety.

SIF 2018 was organised by European School net on behalf of the European Commission in the framework of the EC's Better Internet for Kids Strategy.