• Jan 24, 19
  • isigurtwm

SID Albania sjell një Forum Kombëtar dhe një raport për sigurinë e fëmijëve, në  Ditën Ndërkombëtare të Internetit të Sigurtë

Tiranë, 24 Janar 2019 – Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Internetit të Sigurt 2019, SID Albania organizon Forumin Kombëtar “Internet i Sigurt për fëmijët dhe të Rinjtë në Shqipëri”.

Ky Forum do të sjellë një raport që prezantohet për herë të parë në Shqipëri. Raporti i përgatitur nga ekspertët më të mirë të fushës, do të pasqyrojë të detajuar të gjithë situatën e internetit në Shqipëri. Përdorimin, shfrytëzimin, rastet e abuzimit seksual dhe  psikologjik për të gjithë fëmijët dhe të rinjtë që lundrojnë në rrjetet sociale dhe internet në vendin tonë.

Rastet e raportuara deri tani në platformën kombëtare www.ISIGURT.al tregojnë se numri i fëmijëve dhe i të rinjve që po bien viktima të bulizmit, vjedhjes së identitetit, ngacmimeve e dhunës seksuale në internet, po rritet nga viti në vit. Nga ana tjetër, siguria në internet nuk është një shqetësim vetëm për fëmijët dhe të rinjtë, por edhe për të rriturit, për shkak të rritjes së kohës së lundrimit të tyre online.

Forumi Kombëtar që do të zhvillohet më dt. 7 shkurt 2019, ora 11.00 në Qendrën Rinore Tiranë, kërkon ti bëjë një thirrje qeverisë, shoqërisë civile, prindërve, mësuesve dhe industrisë së internetit, të krijojë një rrjet të sigurt për të ndërgjegjësuar fëmijët dhe adoleshentët nga rreziqet e lundrimit në internet.

Forumi Kombëtar “Internet i Sigurt për fëmijët dhe të Rinjtë në Shqipëri”, organizohet nga

Qendra Kombëtare për Internet të Sigurt e CRCA Shqipëri, Platforma Kombëtare për Sigurinë e Fëmijëve në Internet www.ISIGURT.AL, në bashkëpunim me Linja Kombëtare e Ndihmës për Fëmijët dhe Albanian Child and Youth Policy Hub.

Trajtimi i çështjeve të rëndësishme mbi rolin bashkëpunues dhe iniciativat e Agjensisë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve, por edhe për rolet rregullatore që kanë në këtë system sigurie, Policia e Shtetit, AKEP si dhe industria e internetit në Shqipëri, do të zënë hapësirë në këtë forum.

Dita e Internetit të Sigurt nisi në Botë në vitin 2004, ndërsa Shqipëria u përfshi një vit më vonë. CRCA zhvilloi në 2005 eventin e parë publik për internetin e sigurt. Ndërsa Qendra Kombëtare për Internet të Sigurt, një arritje kjo e jashtëzakonshme për një vend të vogël si Shqipëria.

Tashmë, Dita Ndërkombëtare e Internetit të Sigurt festohet në 140 vende të botës.


Albania ready for "Together for a Better Internet!"

A National Forum and the Child Internet Safety Report for the Safe Internet Day

Tirana, January 24, 2019 – In the framework of the Safe Internet Day 2019, SID Albania will organize the National Forum "Safer Internet for Children and Youth in Albania". The Forum will present for the first time in Albania a national report on the child internet safety and is based upon the reports made to the national hotline www.ISIGURT.al  

Drafted from experts in the field, the report reflects in detail the entire Internet safety situation in Albania for children and young people. The cases reported on daily bases at the national platform www.ISIGURT.al show that the number of children and young people falling victims to online bullying, identity theft, sexual violence and coercion are growing every year.

The National Forum that will be held on 7 February 2019, will analise the response from the government, civil society, teachers and the industry to create an online secured environment while raise awareness among children and adolescents.

The Forum is organized by The National Safer Internet Centre of CRCA Albania, the National Hotline for Online Child Safety, in collaboration with the National Child Helpline, Child and Youth Policy Hub Albania.

The major speakers of the Forum come of the National Agency on Child Protection, National Police Authority, independent internet regulator (AKEP) and key internet industry representatives in Albania.

Albania joined Safer Internet Day on February 2005. Since then many things have changed and improved. The Albanian National Safer Internet Centre was established in 2018, quite an extraordinary achievement for a small country like Albania.

For more information, please contact:

Altin Hazizaj

National Safer Internet Centre / CRCA Albania

info@isigurt.al