• Jul 23, 21
  • crca-author

6 veprime për ndryshim, për t’i dhënë fund dhunës dhe keqtrajtimit të fëmijëve

23 Korrik 2021

Një miliard fëmijë përjetojnë dhunë dhe abuzim çdo vit. Kjo shifër tronditëse është rritur akoma më shumë gjatë pandemisë COVID-19. Shërbimet e parandalimit dhe reagimit ndaj dhunës janë ndërprerë për 1.8 miliardë fëmijë që jetojnë në më shumë se 100 vende. 1.5 miliardë të rinj janë prekur nga mbyllja e shkollave dhe humbën mbrojtjen dhe mbështetjen që shpesh ofrojnë këto institucione.

Masat për të përmbajtur virusin, së bashku me vështirësitë ekonomike dhe stresin familjar, janë kombinuar për të krijuar kushte të një stuhie perfekte të situatave për fëmijët vulnerabël për ti vëzhguar apo edhe për përjetimin e abuzimit fizik, emocional dhe seksual. Pavarësisht nga përfitimet e lidhjeve dixhitale, një jetë e jetuar duke përdorur më shumë në internet për të mësuar, shoqëruar dhe me lojrat që ofrohen ka rritur ndjeshëm ekspozimin e fëmijëve ndaj atyre që dëshirojnë t'i dëmtojnë ata.

Sot, ne qëndrojmë në një moment kritik për fëmijët e botës. Në qoftë se nuk veprojmë tani dhe me urgjencë, ne rrezikojmë të humbasim një brez të fëmijëve mbi të cilët ndikimet afatgjata të dhunës dhe abuzimit do të dëmtojnë sigurinë, shëndetin, mësimin dhe zhvillimin e fëmijëve shumë kohë pasi pandemia të qetësohet. Ne nuk mund ta lejojmë atë të ndodhë. Ndërsa bota fillon të dalë nga pandemia, ne kemi një mundësi që të krijojmë shoqëri më paqësore dhe më gjithëpërfshirëse.

Tani është koha për të dyfishuar përpjekjet tona kolektive dhe për të përkthyer atë që ne dimë se funskionon në përparimin e përshpejtuar drejt qëllimit të një bote ku çdo fëmijë rritet i sigurt, dhe në një mjedis edukues. Ne duhet të krijojmë një botë: ku çdo fëmijë mund të rritet dhe të vijojë jetën me dinjitet; ku dhuna dhe abuzimi i fëmijëve është ligjërisht i jashtëligjshëm dhe shoqërisht i papranueshëm; kur marrëdhënia midis prindërve dhe fëmijëve parandalon transmetimin e dhunës ndërmjet brezave; ku fëmijët në çdo komunitet mund të përfitojnë në mënyrë të sigurt nga bota dixhitale për të mësuar, luajtur dhe shoqëruar; ku vajzat dhe djemtë përjetojnë rezultate më të forta zhvillimore dhe arsimore, sepse shkollat ​​dhe mjediset e tjera të mësimit janë të sigurta, të ndjeshme ndaj gjinisë, përfshirëse dhe mbështetëse; ku sporti është i sigurt për fëmijët; ku është bërë çdo përpjekje për të mbrojtur fëmijët më të prekshëm nga të gjitha format e dhunës, shfrytëzimit dhe abuzimit, përfshirë ata që jetojnë në situata konfliktesh dhe brishtësie (përfshirë brishtësinë e lidhur me klimën); dhe ku të gjithë fëmijët mund të kenë akses të sigurt dhe miqësor ndaj fëmijëve kur kanë nevojë për të.

Ndalimi i dhunës ndaj fëmijëve ështv sa një kërkesë morale aq edhe me përfitime ekonomike. Faktet për këtë janë tashmë të provuara. 

Veprimet e sotme jo vetëm që do të parandalojë ndikimet shkatërruese shoqërore dhe ekonomike ndërmjet brezave kundër dhunës ndaj fëmijëve, familjes dhe shoqërisë, por edhe do të ndihmojnë për të adresuar ndikimet më të gjera të COVID-19 dhe për të mbështetur progresin drejt objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm.

Së bashku, si drejtues të organizatave të angazhuara për t'i dhënë fund dhunës ndaj fëmijëve, ne nxisim udhëheqësit në Qeveri, sektorin privat, komunitetet e besimit fetar, organizatat shumëpalëshe, shoqërinë civile dhe organizatat sportive që të shfrytëzojnë momentin dhe të jenë kampionë të kësaj axhende në vendet e tyre.

Ne u bëjmë thirrje drejtuesve tw shteteve që t'i japin përparësi mbrojtjes së fëmijëve në politikat shtetwrore, planifikimin, buxhetin dhe komunikimet e tyre, duke punuar së bashku për t’i dhënë rrugë gjashtë veprimeve për ndryshim për t'i dhënë fund dhunës dhe keqtrakjtimit të fëmijëve: Së bashku për ti dhënë #FUNDdhunës: Deklarata e Liderëve.

 

Gjashtë aksionet e ndryshimit për ti dhënë Fund dhunës ndaj fëmijëve

• Ndaloni të gjitha format e dhunës ndaj fëmijëve deri në vitin 2030

• Pajisni prindërit dhe kujdestarët për t’i mbajtur fëmijët të sigurtë

• Krijoni internet të sigurt për fëmijët

• Krijoni shkolla të sigurta, jo të dhunshme dhe gjithëpërfshirëse

• Mbroni fëmijët nga dhuna në situatat humanitare

• Më shumë investime, të mirë-shpenzuara.

Si organizata globale që punojnë për t'i dhënë fund dhunës ndaj fëmijëve, ne do të vazhdojmë të avokojmë dhe të investojmë në mbrojtje efektive të fëmijëve, duke promovuar zgjidhje që njohin mënyrat e ndryshme në të cilat vajzat dhe djemtë janë prekur nga dhuna dhe abuzimi.

Ne kolektivisht do të zhvillojmë dhe ndajmë burimet teknike dhe udhëzimet për politikëbërësit, praktikuesit, prindërit, kujdestarët dhe vetë fëmijët. Dhe ne do të mbështesim profesionistët e guximshëm të shëndetit, arsimit, mbrojtjes së fëmijëve dhe ndërhyrjeve humanitare, që të punojnë së bashku me udhëheqësit e besimeve fetare, vullnetarët dhe liderët në komunitete, prindërit dhe të rinjtë, për t'i mbajtur fëmijët të sigurt gjatë këtyre kohërave të vështira. Në vitet e fundit, ne kemi bërë hapa të konsiderueshme në mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna.

Ne duhet të bëjmë gjithçka që mundemi për t'i mbajtur fëmijët të sigurt gjatë trazirave aktuale, duke punuar së bashku për t'u rikthyer në përditshmëri më të mirë - për t'i dhënë fund të gjitha formave të dhunës, abuzimit dhe shfrytëzimit të fëmijëve.

 

Firmosur nga:

Global Partnership for Education

Carlson Wagonlit Travel

Save the Children International

UNESCO

Centre for Artificial Intelligence and Robotics, UNICRI

President and Founder, RAINN

Net Clean

Universities of Oxford and Cape Town

Thorn

International Centre for Missing and Exploited Children

Inspiring Children’s Futures, Uni. of Strathclyde

National Center for Missing & Exploited Children

We Protect Global Alliance

Malala Fund

PMNCH

UNICEF

Children and Armed Conflict

Child Fund Alliance

WHO

UNHCR

World Childhood Foundation

Internet Watch Foundation

INHOPE

Centre for Sport and Human Rights

SOS Children’s Villages International

Terre des Hommes International Federation

5Rights Foundation

Child Helpline International

Know Violence in Childhood

Together for Girls

Early Childhood Development Action Network

Violence Against Children

Arigatou International

UN Women

World Vision International

ECPAT International

Plan International

African Child Policy Forum

Girls Not Brides

Sexual Violence in Conflict

End Violence Against Children

World Council of Churches

ISPCAN

Education Cannot Wait

Global Partnership to End Violence Against Children

Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, New York University

World Day Global Collaborative

 

Together to #ENDviolence: Leaders’ Statement

Six game-changing actions to End Violence Against Children

23 July 2021

 

One billion children experience violence and abuse every year. That shocking figure has risen even higher during the COVID-19 pandemic. Violence prevention and response services have been disrupted for 1.8 billion children living in more than 100 countries. 1.5 billion young people affected by school closures lost the protection and support that schools often provide.

Measures to contain the virus, along with economic hardship and family stress, have combined to create ‘perfect storm’ conditions for children vulnerable to observing or experiencing physical, emotional and sexual abuse. Despite the benefits of digital connectivity, a life lived more online for learning, socialising and gaming has significantly increased children’s exposure to those who wish to harm them.

Today, we stand at a critical moment for the world’s children. Unless we act now and with urgency, we risk losing a generation of children to the long-term impacts of violence and abuse that will undermine child safety, health, learning and development long after the pandemic subsides. We cannot let that happen. As the world starts to emerge from the pandemic, we have an opportunity to reimagine and create more peaceful, just and inclusive societies.

Now is the time to redouble our collective efforts and translate what we know works into accelerated progress towards the goal of a world where every child grows-up safe, secure and in a nurturing environment. We must create a world: where every child can grow up and thrive with dignity; where violence and abuse of children is legally outlawed and socially unacceptable; where the relationship between parents and children prevents the intergenerational transmission of violence; where children in every community can safely take advantage of the digital world for learning, playing and socialising; where girls and boys experience stronger developmental and educational outcomes because schools and other learning environments are safe, gender-sensitive, inclusive and supportive; where sport is safe for children; where every effort is made to protect the most vulnerable children from all forms of violence, exploitation and abuse, including those living in situations of conflict and fragility (including climate-related fragility); and where all children can access safe and child-friendly help when they need it.

The moral imperative and economic case for action to end violence against children are compelling. Action today will not only prevent the devastating intergenerational social and economic impacts of violence on children, families and societies; it will also help to address the wider impacts of COVID-19 and support progress towards multiple Sustainable Development Goals.

Together, as leaders of organisations committed to ending violence against children, we urge leaders in government, the private sector, faith communities, multilateral organisations, civil society and sports bodies to seize the moment and be champions of this agenda in their countries, organisations, networks and communities.

We call on these leaders to prioritise protecting children in their policies, planning, budgets and communications, and to work together to deliver six game-changing actions to end violence against children: Together to #ENDviolence: Leaders’ Statement Six game-changing actions to End Violence Against Children 23 July 2021

  • Ban all forms of violence against children by 2030
  • Equip parents and caregivers to keep children safe
  • Make the internet safe for children
  • Make schools safe, non-violent and inclusive
  • Protect children from violence in humanitarian settings
  • More investment, better spent

As global organisations working to end violence against children, we will continue to advocate for and invest in effective child protection, promoting solutions that recognise the different ways in which girls and boys experience violence and abuse.

We will collectively develop and share technical resources and guidance for policymakers, practitioners, parents, caregivers and children themselves. And we will support the courageous health, education, child protection and humanitarian professionals working alongside faith leaders, community volunteers, parents and young people to keep children safe during these unprecedented times. In recent years, we have made significant gains in protecting children from violence.

We must do all we can to keep children safe during the current turmoil, and work together to build back better — to end all forms of violence, abuse and exploitation of children.

Signatories

Global Partnership for Education

Carlson Wagonlit Travel

Save the Children International

UNESCO

Centre for Artificial Intelligence and Robotics, UNICRI

President and Founder, RAINN

Net Clean

Universities of Oxford and Cape Town

Thorn

International Centre for Missing and Exploited Children

Inspiring Children’s Futures, Uni. of Strathclyde

National Center for Missing & Exploited Children

We Protect Global Alliance

Malala Fund

PMNCH

UNICEF

Children and Armed Conflict

Child Fund Alliance

WHO

UNHCR

World Childhood Foundation

Internet Watch Foundation

INHOPE

Centre for Sport and Human Rights

SOS Children’s Villages International

Terre des Hommes International Federation

5Rights Foundation

Child Helpline International

Know Violence in Childhood

Together for Girls

Early Childhood Development Action Network

Violence Against Children

Arigatou International

UN Women

World Vision International

ECPAT International

Plan International

African Child Policy Forum

Girls Not Brides

Sexual Violence in Conflict

End Violence Against Children

World Council of Churches

ISPCAN

Education Cannot Wait

Global Partnership to End Violence Against Children

Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, New York University

World Day Global Collaborative