• Feb 17, 20
  • isigurtwm

Tiranë, 7 Shkurt 2020 – Shqipëria hapi sot javën e aktiviteteve ndërgjegjësuese mbi internetin e sigurtë për fëmijët dhe të rinjtë, në kudër të Ditës Ndërkombëtare për Internet të Sigurt, që këtë vit është caktuar të jetë data 11 Shkurt 2020.

Në kuadër të saj, përveç aktivitetev që zhvillohen në shumë shkolla dhe bashki të vendit, Qendra për Internetin e Sigurt në Shqipëri dhe Platforma Kombëtare Online Isigurt.al në bashkëpunim me CRCA/ECPAT Shqipëri, Qendrën për Hapje dhe Dialog – COD dhe Qendrën Kombëtare Burimore për të Rinjtë në Shqipëri – YRCA organizojnë Forumin e 5-të Kombëtar “Së bashku për Internet të Sigurt për fëmijët në Shqipëri”!

Në këtë forum do të diskutohet mbi domosdoshmërinë e hartimit të strategjive dhe planeve të reja të veprimit “Mbi internetin e sigurt për fëmijët në Shqipëri”, me fokus mbrojtjen e fëmijëve dhe ofrimin e një interneti sa më të sigurt. Një tjetër temë e diskutimit është edhe roli i autoriteteve publike, organizatave të shoqërisë civile dhe sipërmarrësve të komunikimeve elektronike, për një interent të sigurt edhe në Shqipëri.

Po gjatë kësaj jave u prezantua edhe Raporti i 2-të Kombëtar për Sigurinë në Internet, me titull: “Urrejtja online ndaj fëmiijëve dhe të rinjve në Internet”. Raporti vjen ne kuadër të SID dhe sjell me fakte e statistika të gjithë situatën e pasigurisë  së internetit në Shqipëri, duke dhënë edhe rekomandimet kryesore për ndërtimkin e një sistemi tërësor dhe funksional në mbrojtje të fmijëve dhe të rinjve gjatë lundrimit të tyre në internet.

Dita Ndërkombëtare për Internetin e Sigurt zhvillohet nën moton "Së bashku për Internet të Sigurtë" kërkon të inkurajojë qytetarët që të krijojnë një internet më të mirë dhe më të sigurt për të gjithë fëmijët. Gjithashtu ajo është një thirrje për qeverinë, shoqërinë civile, industrinë e internetit, prindërit, mësuesit etj, për të marrë masa konkrete në mënyrë që të mbrojnë dhe ndërgjegjësojnë fëmijët dhe adoleshentët nga rreziqet e lundrimit të pasigurt në internet.

Gjatë dy viteve të fundit në kuadër të kësaj fushate, CRCA/ECPAT Shqipëri ka arritur të ketë dy marrëveshje shumë të rëndësishme, atë me Facebook dhe Instagram (një vit më pare), ndërsa dy javë më parë u arrit edhe marrëveshje me Google, e cila zgjeron edhe më tej hapësirat dhe mundësitë e mbrojtjes online të fëmijëve dhe adoleshentëve, sidomos në platformën Youtube.

Dita e internetit të Sigurt nisi si një iniciativë e projektit SafeBorders të Bashkimit Europian në vitin 2004 dhe duke u marrë nga rrjeti Insafe si një nga veprimet e saj më të hershme në vitin 2005, Dita e internetit të Sigurt është rritur përtej zonës së saj tradicionale gjeografike dhe tani festohet në mëshumë se 140 vende të botës.  Shqipëria është bërë pjesë e kësaj dite që në vitin 2005, nëpëmjet CRCA Shqipëri, e cila është koordinatore kombëtare e eventeve kryesore për këtë ditë.

Për më shumë info, kontaktoni:

CRCA/ECPAT Albania

crca@crca.al


Albania Launches “Together for Safe Internet for Children in Albania” Campaign

Tirana, 7 February 2020 – CRCA/ECPAT Albania launched this morning a week of awareness-raising activities on safer internet for children and young people, in line with the International Safe Internet Day, which this year is being organized on 11 February 2020.

In addition to the activities that will take place in many schools and municipalities across the country, the National Centre for Safer Internet in Albania and the Albanian National Platform Isigurt.al, in collaboration with CRCA/ECPAT Albania, the Centre for Openness and Dialogue (COD) and the National Resource Centre for Youth in Albania (YRCA) will jointly organise the 5th National Forum “Together for Safe Internet for Children and Youth in Albania”.

The Forum will discuss the necessity of drafting new strategies and action plans focusing on child protection by providing a safer and better Internet. Another topic of discussion is the role of public authorities, civil society organizations and the internet industry, on how to establish a child & youth-safe ecosystem in interest, where everyone is respected and not abused or exploited.

During the week, the 2ndNational Report on Internet Safety will be presented, which this year holds the title: "Hate against Children and Youth on the Internet". The report comes in the context of SID and brings facts and statistics to the whole situation of internet incidents in Albania, reported to the National Platform for Safer Internet (www.isigurt.al). The Report also provides key recommendations for building a comprehensive and functional system for protecting children and young people while on Internet.

The International Safe Internet Day takes place under the motto "Together for Safe Internet" and seeks to encourage citizens to create a better and safer internet for all children. It is also a call to government, civil society, the internet industry, parents, teachers, etc., to take concrete measures to protect and raise awareness of children and adolescents against the dangers of unsafe internet navigation.

During the last two years, within this campaign, CRCA / ECPAT Albania has achieved two very important agreements, with Facebook and Google, which expand the spaces and opportunities for online protection of children and adolescents, especially on Instagram and YouTube.

Safe Internet Day started as an initiative of the European Union Safe Borders project in 2004 and being taken over by the Insafe network as one of its earliest actions in 2005, Safe Internet Day has grown beyond its traditional area geographical and is now celebrated in more than 140 countries around the world. Albania has been a part of this day since 2005, through CRCA Albania, which is the national coordinator of safer internet day.

For more information, contact:

CRCA/ECPAT Albania

crca@crca.a