• May 08, 18
  • isigurtwm

Tiranë, 08 Maj 2018 - Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri (CRCA) dhe Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijët në Shqipëri (ALO 116), i bëjnë thirrje Kuvendit të Shqipërisë dhe ligjvënësve shqiptarë për miratimin urgjent të ndryshimeve të Kodit Penal Shqiptar që mbron fëmijët nga pedofilia, dhuna dhe shfrytëzimi në internet!

Disa ditë më parë, një prej programeve televizive, solli me zë e figurë komunikimin me natyrë seksuale dhe pornografike, që persona të rritur kryejnë me profilet virtuale të fëmijëve nën moshën e lejuar nga ligji. Ata nëpërmjet internetit të pasigurt, kërkojnë dhe ftojnë fëmijët që të angazhohen në marrëdhënie seksuale. E gjithë kjo situatë ndodh pasi Kodi Penal nuk i mbron fëmijët në jetën e tyre virtuale nga grabitqarët seksualë.

Kjo për ne është e patolerueshme!

Në vitin 2016 dhe më pas në vitin 2017, CRCA Shqipëri, i kërkoi zyrtarisht Kuvendit të Shqipërisë dhe Komisionit të Ligjeve, që në ndryshimet e pritshme të Kodit Penal të miratonte edhe propozimet e CRCA për të mbrojtur fëmijët nga dhuna dhe shfrytëzimit në internet! Kuvendi për shkaqe që ende nuk dihen nuk e morri parasysh këtë kërkesë!

Ndonëse CRCA prej vitesh ka denoncuar rrezikun e kësaj situate, pamjet e xhiruara nga programi i njohur televiziv “Fiks Fare”, vërtetuan edhe njëherë nevojën urgjente të ndryshimeve në Kodin Penale, për të mos lejuar abuzuesit, shfrytëzuesit dhe këdo tjetër, të abuzojë me fëmijët duke përdorur rrjetet sociale online.  Ky realitet na detyron sot, që si CRCA dhe ALO 116 të ringremë zërin tonë për të kërkuar publikisht miratimin urgjent të shtesave në Kodin Penal të propozuara nga organizatat tona.

Vetëm në dy vitet e fundit, ALO 116 ka trajtuar më shumë se 886 telefonata të fëmijëve dhe adoleshentëve të cilët kanë raportuar çështje të sigurisë online, vjedhje identiteti, abuzim, bulizëm dhe dhunë.

Ndërsa pranë Platformës Kombëtare www.iSigurt.al  gjatë vitit 2016 -2018 janë raportuar mbi 146 raste të fëmijëve dhe të rinjve, të cilët janë ekspozuar ndaj imazheve të papërshtatshme në internet, ngacmimit seksual, psikologjik dhe fyerjeve apo edhe pornografi.


Public Statement - Albanian Parliament must act urgently to protect children from online sexual predators!

Tirana, 08 May 2018 - The Children's Human Rights Center of Albania (CRCA) and the Albanian National Child Helpline (ALO 116) through this public statement call on the Albanian Parliament and lawmakers to adoption urgently the amendments to the Albanian Criminal Code to protect children from the sexual predators on the Internet!

A few days ago, one of the major national TV programs, broadcasted communication with sexual and pornographic content among adult persons and virtual under age children. The adults that were all male are using social networks to chat and communicate with children, asking them to engage in sexual activity on and off line. All this happens because the Albanian Criminal Code does not protect children in their virtual communication from sexual predators.

For us this is unacceptable!

In 2016 and again in 2017, CRCA Albania officially proposed and asked the Albanian Parliament and the Law Commission to approve new ammendaments to the Criminal Code in order to protect children from violence and exploitation on the Internet! The Parliament for reasons not yet known did not take into account this request!

While CRCA has denounced the grave danger of this situation for years, the footage shown by the well-known investigative TV programme “Fiks Fare”, confirmed the urgent need for these changes to the Criminal Code. This reality forces us today to issue this public statement to demand the urgent adoption of the ammendaments to the Criminal Code proposed by our organizations.

During the last two years, ALO 116 Albania has dealt with more than 886 phone calls from children and adolescents who have reported online security issues, identity theft, abuse, bullying and violence.

Meanwhile the National Platform www.iSigurt.alduring 2016-2018 registered 146 cases of children and young people, exposed to inappropriate or illegal online images, sexual harassment, bullying or pornography.