• Mar 04, 24
  • crca-author

Tiranë, 7 Shkurt 2024 – Vodafone Shqipëri dhe Abissnet, dy ndër kompanitë kryesore të internetit dhe të komunikimit, sot në mëngjes, në kuadër të Ditës Ndërkombëtare për Internet të Sigurt, iu bashkuan Paktit Kombëtar për Mbrojtjen e Fëmijëve nga Dhuna. Ceremonia e firmosjes së paktit u bë në hapje të Forumit të 9-të Kombëtar për Internetin e Sigurt në Shqipëri.
 

“Vodafone Shqipëri ka qenë gjithnjë në krye të përpjekjeve për mbrojtjen e fëmijëve sin ë hapësirën kibernetike, ashtu edhe në realitetin e tyre të përditshëm. Ne me CRCA/ECPAT Shqipëri kemi patur dhe kemi një bashkëpunim të shkëlqyer në mbështetje të ALO 116-111 dhe tani në kuadër të iSIGURT.al” – tha Viola Puci, nga Vodafone Shqipëri.
 

Pakti fokusohet në rritjen dhe forcimin e koordinimit, shkëmbimit të informacionit në kohë reale, marrjes së masave të përbashkët si dhe organizimin e fushatave kombëtare ndërgjegjësuese për të parandaluar dhunën dhe shfrytëzimin seksual të fëmijëve në internet dhe në jetën e përditshme. Ai përmban gjashtë masa bazë, ndërkohë që institucionet, shoqëria civile dhe sektori i biznesit , mund të zhvillojë veprimit e saj në zbatim të planit.                                    
 

“Abissnet ju bashkua ftesës së iSIGURT dhe CRCA Shqipëri për të nënshkruar Paktin Kombëtar, pasi ne besojmë se të gjithë kemi përgjegjësi për mbrojtjen e fëmijëve” – tha Kejd Myrta i Abissnet .
 

Shqipëria po përballet me një numër gjithnjë e në rritje të raportimeve të dhunës dhe shfrytëzimit seksual të fëmijëve online dhe në jetën e përditshme. Nisur nga rritja e numrit të ngjarjeve dhe denoncimeve, CRCA/ECPAT Shqipëri inicioi Paktin Kombëtar Për Mbrojtjen e Fëmijëve nga Dhuna në Shqipëri, i cili u nënshkrua nga katër ministritë kryesore të Qeverisë shqiptare, CRCA/ECPAT Shqipëri dhe ALO 116-111, në Ditën Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijës në 20 Nëntor 2023. “Nënshkrimi i Paktit nga dy kompani lider të industrisë së internetit dhe komunikimit në Shqipëri është një arritje që tashmë na sjell më afër krijimit të Aleancës Kombëtare për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna dhe shfrytëzimi në botën virtuale dhe në jetën e përditshme. Ne po punojmë që Platformës t’i bashkohen platformat online në gjuhën shqipe dhe kompanitë e tjera të internetit” – tha  Altin Hazizaj, përfaqësues i CRCA/ECPAT Shqipëri.

 


 

VODAFONE AND ABISSNET SIGN NATIONAL PACT TO PROTECT CHILDREN FROM VIOLENCE IN ALBANIA

 

Tirana, 7 February 2024 – Vodafone Albania and Abissnet, two of the leading internet and communication companies, joined this morning the National Pact for the Protection of Children from Violence. The signing ceremony took place on The International Safer Internet Day at the opening of the 9th National Forum for Safer Internet in Albania.
 

“Vodafone Albania has always been at the forefront of efforts to protect children in both cyberspace and in their daily reality. With CRCA/ECPAT Albania we have an excellent cooperation in support of ALO 116-111 and now within the framework of iSIGURT.al”, said Viola Puci, from Vodafone Albania.
 

The Pact focuses on increasing and strengthening coordination, real-time information exchange, joint action and organizing national awareness campaigns to prevent child sexual violence and exploitation online and in everyday life. It contains six basic measures, while institutions, civil society and the business sector can develop its action in implementation of the plan.
 

“Abissnet joined the invitation of iSIGURT and CRCA Albania to sign the National Pact, as we believe that we all have a responsibility for the protection of children,” said Kejd Myrta of Abissnet.
 

Albania is facing an increasing number of reports of violence and sexual exploitation of children online and in everyday life. In order to increase the number of events and denunciations, CRCA/ECPAT Albania initiated the National Pact for the Protection of Children from Violence in Albania, which was signed by the four main ministries of the Albanian Government, CRCA/ECPAT Albania and ALO 116-111, on the International Day for the Rights of the Child on 20 November 2023.
 

“The signing of the Pact by two leading companies of the Internet and communication industry in Albania is an achievement that already brings us closer to the establishment of the National Alliance for Protection of Children from violence and exploitation in the virtual world and in everyday life. We are working to bring the Platform together with online platforms in Albanian language and other Internet companies” – said Altin Hazizaj, representative of CRCA/ECPAT Albania.