LINJA KOMBËTARE PËR INTERNET TË SIGURT NË SHQIPËRI
ALBANIAN NATIONAL HOTLINE FOR INTERNET SAFETY

Partnerët

You are here

 • CRCA / ECPAT Shqipëri
 • ALO 116-111
 • Agjensia për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve
 • Policia e Shtetit
 • AKEP
 • Ministria e Arsimit dhe Sportit
 • Ministria e Punëve të Brendshme
 • Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
 • Vodafone Albania
 • One communications
 • Albtelecom / Eagle
 • Ofruesit e shërbimit të intenetit
 • OSHC-të 

 
MEMBER OF


 

Rreth Nesh

Qëllimi i kësaj Platforme është të bashkërendojë përpjekjet për të identifikuar dhe për të mbrojtur fëmijët viktima, për të identifikuar materialet me përmbajtje të papërshtatshme për fëmijët në internet, për të informuar prindërit mësuesit, fëmijët etj, si dhe për të forcuar bashkëpunimin ndërinstitucional.

Lidhuni me ne